Copertina del podcast

FluentFiction - Welsh

 • A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness

  21 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-in-snowdonia-friendship-and-adventure-in-the-wilderness/ Story Transcript: Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf yn Eryri. En: It was a fine day in Snowdonia. Cy: Daeth Aneira, Dylan a Carys yno i gerdded yn y parciau gwyrddlas. En: Aneira, Dylan, and Carys had come there to walk in the green parks. Cy: Roedd y tri ffrind yn edrych ymlaen at y diwrnod hir o anturiaethau a golygfeydd godidog. En: The three friends looked forward to a long day of adventures and stunning views. Cy: Roedd y tywydd yn berffaith ac roedd yr awyr gwyn las. En: The weather was perfect and the sky was white and blue. Cy: “Gawn ni fynd fyny wedyn lawr yr allt sydd yna,” meddai Dylan yn llawn brwdfrydedd. En: “Can we go up and then down that hill?” Dylan said enthusiastically. Cy: “Bydd yn wych,” atebodd Aneira. En: “It will be great,” replied Aneira. Cy: Cerddon nhw ymlaen yn gofalus, heibio i afonydd bywiog a choed tal. En: They walked carefully, passing lively rivers and tall trees. Cy: Roedd gwên ar wyneb Carys wrth weld yr holl natur o'i chwmpas. En: A smile appeared on Carys' face as she saw all the nature around her. Cy: Yn sydyn, daeth Aneira i stop. En: Suddenly, Aneira came to a stop. Cy: “Awh!” gwaeddodd hi wrth ddisgyn i'r llawr. En: “Ouch!” she cried out as she fell to the ground. Cy: Roedd trwyn ei throed yn boenus iawn. En: Her ankle was in a lot of pain. Cy: “Beth ddigwyddodd?” gofynnodd Dylan yn bryderus. En: “What happened?” Dylan asked worriedly. Cy: “Tair dro chi mi wnes i droedio ar garreg lachar a throi fy migwrn,” atebodd Aneira yn brifo. En: “I think I stepped on a loose rock and twisted my ankle,” Aneira answered, hurting. Cy: Ei hwyneb yn wyn gan y boen. En: Her face was white with pain. Cy: “Www, mae hynny'n edrych yn dost,” meddai Carys yn dosturiol. En: “Wow, that looks painful,” Carys said sympathetically. Cy: “Beth gallwn ni neud?” En: “What can we do?” Cy: “Rhaid i ni ei helpu hi i gael gorffwys,” awaedodd Dylan yn sicr. En: “We need to help her rest,” declared Dylan firmly. Cy: Codon nhw Aneira'n ofalus a chariwyd hi i lawr yr allt. En: They carefully picked Aneira up and carried her down the hill. Cy: Roedd y llwybr yn anodd, ond doedd dim modd ildio. En: The path was difficult, but there was no way to give up. Cy: Roedd rhaid iddynt ddod o hyd i rywle iddi eistedd ac ymlacio. En: They had to find somewhere for her to sit and relax. Cy: Wedi cerdded yn araf am beth awr, daethon nhw i gynefin bach gyda choed tal a llwyni tyfniog. En: After walking slowly for a while, they found a small clearing with tall trees and thick bushes. Cy: “Eistedd yma,” meddai Dylan wrth Aneira. En: “Sit here,” Dylan said to Aneira. Cy: “Diolch,” atebodd hi yn ddiolchgar. En: “Thanks,” she replied gratefully. Cy: Roedd y boen dal yno, ond roedd gorffwys wedi lleddfu rhywfaint ohoni. En: The pain was still there, but resting had alleviated some of it. Cy: “Fe ddylen ni gael rhywbeth i osod ar eich migwrn,” awgrymodd Carys. En: “We should get something to put on your ankle,” suggested Carys. Cy: Aeth hi a Dylan i chwilio am ddŵr oer yn yr afon gyfagos. En: She and Dylan went to look for cold water in the nearby river. Cy: Wedi iddynt lenwi eu potel, dychwelsant at Aneira. En: After filling their bottle, they returned to Aneira. Cy: “Dyma, rhowch hwn ar eich migwrn,” meddai Carys yn garedig. En: “Here, put this on your ankle,” Carys said kindly. Cy: “Diolch i chi,” meddyliodd Aneira wrth iddi osod y potel dŵr oer ar ei chlwyf. En: “Thank you,” Aneira said as she placed the cold water bottle on her injury. Cy: Roedd hi'n dechrau teimlo'n well. En: She began to feel better. Cy: Penderfynodd y tri eistedd yno am ychydig cyn symud ymlaen. En: The three decided to sit there for a while before moving on. Cy: Wrth iddynt eistedd, cynhaliwyd sgyrsiau byr yn dechau a gorffen. En: As they sat, brief conversations began and ended. Cy: Ar ol i Aneira deimlo'n gryfach, codon nhw a dechrau'r siwrna yn ôl i'r car. En: Once Aneira felt stronger, they got up and started the journey back to the car. Cy: Y tro hwn, roedd Carys a Dylan yn cerdded yn arafach i sicrhau nad oedd Aneira'n cael mwy o anafion. En: This time, Carys and Dylan walked more slowly to ensure that Aneira didn’t get more injured. Cy: Wedi iddynt gyrraedd eu car, roedd y tri yn blino, ond roeddent yn falch bod Aneira'n ddiogel. En: When they reached their car, the three were tired, but they were glad that Aneira was safe. Cy: “Rydyn ni i gyd yn dîm gwych,” meddai Dylan yn hapus. En: “We all make a great team,” Dylan said happily. Cy: “O'n i ddim yn medru gwneud hebddoch chi,” atebodd Aneira gan wên fawr. En: “I couldn’t have done it without you,” Aneira replied with a big smile. Cy: Roeddem yr oll yn gwybod bod ffrindiau'n barod i gefnogi'i gilydd trwy bethau anodd fel y digwyddiad heddiw. En: They all knew that friends are ready to support each other through difficult times like today. Cy: A dyna fe, daeth y diwrnod i ben gyda'r tri yn teimlo'n hapus fod nhw wedi goresgyn yr her ac wedi dal i fod yn ffrindiau agos iawn. En: And with that, the day came to an end with the three feeling happy that they had overcome the challenge and remained very close friends. Vocabulary Words: - adventures: anturiaethau - stunning: godolig - enthusiastically: llawn brwdfrydedd - pain: boen - twisted: troi - alleviated: lleddfu - firmly: yn sicr - smile: gwên - loose: lachar - ankle: migwrn - sympathetically: dosturiol - declared: awaedodd - clearing: cynefin - gratefully: yn ddiolchgar - placed: gosod - brief: byr - conversations: sgyrsiau - happened: ddigwyddodd - nearby: cyfagos - ensure: sicrhau - overcome: goresgyn - remained: wedi dal - friends: ffrindiau - carried: cariwyd - laughed: chwerthin - excited: cyffrous - rivers: afonydd - bushes: llwyni - kindly: yn garedig - injury: clwyf
  Ascoltato 16 min. 53 sec.
 • A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup

  20 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-market-journey-crafting-the-perfect-traditional-welsh-soup/ Story Transcript: Cy: Yn y farchnad yng Nghaerdydd, roedd pobl yn brysur yn cerdded rhwng y stondinau lliwgar. En: In the market in Cardiff, people were busily walking between the colorful stalls. Cy: Roedd yr awyr yn llawn blasau a synau. En: The air was full of flavors and sounds. Cy: Roedd Gareth, Nia a Rhydian yn sefyll gydag esgidiau trwm, yn edrych o amgylch gyda llygaid eang. En: Gareth, Nia, and Rhydian stood with heavy shoes, looking around with wide eyes. Cy: Roeddent yn chwilio am gynhwysion perffaith i wneud cawl traddodiadol o Gymru ar gyfer cyfarfod teuluol mawr. En: They were searching for the perfect ingredients to make a traditional Welsh soup for a big family gathering. Cy: "Ble rydym ni'n dechrau? En: "Where do we start?" Cy: " gofynnodd Rhydian yn gyffrous. En: asked Rhydian excitedly. Cy: "Gyda'r cig," atebodd Gareth yn sicr. En: "With the meat," Gareth answered confidently. Cy: "A bod dyngediad i gaws fel ein tad-cu. En: "And a destiny for cheese like our granddad." Cy: "Edrychodd Nia ar ei lyfr nodiadau. En: Nia looked at her notebook. Cy: "Mae angen cig oen arnom. En: "We need lamb. Cy: Mae'r rysáit yn dweud hynny yn glir. En: The recipe clearly says so." Cy: "Aethant i stondin y cigydd. En: They went to the butcher's stall. Cy: Roedd cigyddên wên yn wên enfawr wrth iddynt gyrraedd. En: The butcher had a huge smile as they arrived. Cy: "Beth allaf helpu gyda chi heddiw? En: "How can I help you today?" Cy: " gofynnodd yn groyw. En: he asked cheerfully. Cy: "Mae angen arnom gig oen ar gyfer cawl," dywedodd Gareth. En: "We need lamb for soup," said Gareth. Cy: "Dim problem," atebodd y cigydd. En: "No problem," the butcher replied. Cy: "Mae gennyf hynod o gig ffres. En: "I have exceptionally fresh meat. Cy: Bydd yn berffaith ar gyfer eich cawl. En: It will be perfect for your soup." Cy: "Yn drisiau, symudodd y tri ffrind wrth eu bodd i'r stondin nesaf. En: Happily, the three friends moved on to the next stall. Cy: Roedd yna stondin lysiau llawn o wahanol liwiau. En: There was a vegetable stall full of different colors. Cy: "Beth arall sydd ar y rhestr? En: "What else is on the list?" Cy: " gofynnodd Rhydian. En: Rhydian asked. Cy: "Moron, cennin, winwnsyn," meddalodd Nia wrth edrych ar ei lyfr nodiadau. En: "Carrots, leeks, onions," Nia murmured while looking at her notebook. Cy: "Arhoswch! En: "Wait!" Cy: " gwaeddodd Gareth. En: shouted Gareth. Cy: "Anghofiais am y tatws! En: "I forgot about the potatoes!" Cy: "Ar ôl prynu'r tatws, aethant ymlaen i'r stondinau llaeth i gael caws. En: After buying the potatoes, they proceeded to the dairy stalls to get cheese. Cy: Nia gwelodd gaws Cymreig blasus a synnwyd iddi grybwyll teitl yr enw. En: Nia saw delicious Welsh cheese and excitedly mentioned its name. Cy: "Dyma hyfryd," meddai. En: "This is lovely," she said. Cy: "Bydd yn ychwanegu blas unigryw i'r cawl. En: "It will add a unique flavor to the soup." Cy: "Yn olaf, fe aethant at stondin berlysiau. En: Finally, they went to the herb stall. Cy: "Nid yw cawl heb berlysiau ffres," dywedodd Rhydian yn falch. En: "Soup isn't soup without fresh herbs," Rhydian said proudly. Cy: Gyda'u bagiau yn llawn o gigoedd a llysiau, a'u calonnau'n llawn cyffro, roeddent yn barod i ddychwelyd adref. En: With their bags full of meats and vegetables, and their hearts full of excitement, they were ready to return home. Cy: Roeddent yn meddwl am y ymgynnull teuluol mawr a pha mor arbennig fyddai'r pryd heb gymorth y farchnad! En: They thought about the big family gathering and how special the meal would be with the help of the market! Cy: Dydd cyfarfod y teulu cyrhaeddodd. En: The day of the family meeting arrived. Cy: Gweithio'n galed, coginiodd y tri gyda'i gilydd yn y gegin. En: Working hard, the three cooked together in the kitchen. Cy: Llenwyd yr ystafell gyda'r aroglau a thaeniodd gwên ar wynebau pob un ohonynt wrth i'r stiw gynhesu ar yr hob. En: The room filled with aromas and smiles spread across their faces as the stew simmered on the hob. Cy: Ar ôl diwrnod o chwilio a choginio, cyrhaeddodd y foment – agorodd rhieni, neiniau, teidiau, brodyr a chwiorydd y drws i ddod i mewn. En: After a day of searching and cooking, the moment arrived – parents, grandparents, brothers, and sisters opened the door to come in. Cy: Roeddent i gyd yn barod i flasu'r cawl traddodiadol Cymreig. En: They were all ready to taste the traditional Welsh soup. Cy: "Da iawn," meddai tad Gareth wrth flasu'r bwyd. En: "Well done," said Gareth's father as he tasted the food. Cy: "Mae'n blasu fel cawl ein tad-cu. En: "It tastes like our granddad's soup." Cy: "Roedd y tri ffrind yn edrych ar ei gilydd a chwerthin. En: The three friends looked at each other and laughed. Cy: Roedd y chwilio ar draws y farchnad yng Nghaerdydd wedi talu ei ffordd yn llawn, gan ddod â'u teulu ynghyd mewn pryd gwych a chynhesol. En: The search across the Cardiff market had paid off fully, bringing their family together in a wonderful, warm meal. Cy: Roedd y pryd yn llwyddiant llwyr, ac fe wnaethant wybod bod gwaith tîm, cariad a'r cynhwysion perffaith yn gwneud unrhyw bryd yn gyfan. En: The meal was a complete success, and they realized that teamwork, love, and the perfect ingredients make any meal whole. Vocabulary Words: - market: farchnad - gathering: cyfarfod - butcher: cigydd - cheerfully: groyw - exceptionally: hynod - stall: stondin - herbs: berlysiau - ingredients: cynhwysion - recipe: rysáit - lamb: cig oen - carrots: moron - leeks: cennin - onions: winwnsyn - potatoes: tatws - dairy: llaeth - flavor: blas - aromas: aroglau - proudly: yn falch - excitedly: yn gyffrous - unique: unigryw - hob: hob - notebook: lyfr nodiadau - smile: gwên - simmered: cynhesu - meal: pryd - success: llwyddiant - heart: calon - flesh: cig - sounds: synau - confidently: yn sicr
  Ascoltato 17 min. 16 sec.
 • Adventure and Adversity: Hiking Mishap in Snowdonia

  19 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Adventure and Adversity: Hiking Mishap in Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/adventure-and-adversity-hiking-mishap-in-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Ar y bore cynnar, roedd yr awyr yn glir a'r heulwen yn disgleirio dros Barc Cenedlaethol Eryri. En: On the early morning, the sky was clear and the sunshine was gleaming over Snowdonia National Park. Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded i fyny'r mynyddoedd gyda balchder ac edrych ymlaen at y daith. En: Carys and Dylan were walking up the mountains with pride and looking forward to the journey. Cy: Roedd y ddau yn hoff iawn o fynydda. En: Both were very fond of hiking. Cy: "Gwelais barcyn bach yma," meddai Carys, yn edrych ar fap. En: "I saw a small park here," said Carys, looking at a map. Cy: "Rydym yn agos. En: "We are close." Cy: ""Dwi'n canolbwyntio ar fynd i fyny'r ffordd prysur," atebodd Dylan yn wên. En: "I'm focusing on climbing the busy path," Dylan answered with a smile. Cy: Wrth iddynt symud ymlaen, dechreuodd Dylan deimlo cur pen bach. En: As they moved on, Dylan started to feel a slight headache. Cy: Ond nid oedd am stopio. En: But he didn't want to stop. Cy: Roedd yn mwynhau cymaint y golygfeydd. En: He was enjoying the views so much. Cy: "Mae'n bryd i ni gymryd saib," awgrymodd Carys. En: "It's time for us to take a break," suggested Carys. Cy: "Nid wyf eisiau aros," dywedodd Dylan. En: "I don't want to stop," said Dylan. Cy: "Rwy eisiau cyrraedd y brig cyn amser cinio. En: "I want to reach the top before lunchtime." Cy: "Ar y funud hon, trodd Dylan ei droed ar garreg ludiog a chlywodd sŵn cras. En: At that moment, Dylan turned his foot on a slippery stone and heard a crunching noise. Cy: Siriolodd Dylan wrth i boen sydyn deimlo yn ei bigwrn. En: Dylan winced as a sudden pain shot through his ankle. Cy: "O na! En: "Oh no! Cy: Dylan, wyt ti'n iawn? En: Dylan, are you alright?" Cy: " gwaeddodd Carys, yn rhedeg tuag ato. En: shouted Carys, running towards him. Cy: "Fy nghoes! En: "My leg! Cy: Mae'n brifo," atebodd Dylan. En: It hurts," replied Dylan. Cy: Gwelodd Carys bod pigwrn Dylan wedi chwyddo. En: Carys saw that Dylan's ankle had swollen. Cy: Rhaid oedd iddynt fynd yn ôl yn araf. En: They had to go back slowly. Cy: Roedd y daith yn hir ac anodd. En: The journey was long and difficult. Cy: Roedd y ddau yn teimlo'n siomedig ond roedd yn bwysig edrych ar ôl iechyd Dylan. En: Both felt disappointed but it was important to look after Dylan's health. Cy: "Rydym yn agos at y llyn," meddai Carys yn benderfynol. En: "We are close to the lake," said Carys determinedly. Cy: "Gallwn eistedd yno am ychydig. En: "We can sit there for a while." Cy: "Wedi cyrraedd y llyn, eisteddon nhw ar ben carreg fawr a dechreuodd Carys glanhau'r clwyf Dylan. En: Upon reaching the lake, they sat on a large rock and Carys began to clean Dylan's wound. Cy: "Byddwn ni'n iawn," meddai hi'n dawel. En: "We’ll be okay," she said calmly. Cy: "Rwy'n gwybod llwybr byrrach i fynd yn ôl. En: "I know a shorter path to go back." Cy: "Aeth y daith yn araf ond roedd hi'n braf. En: The journey back was slow but pleasant. Cy: Wrth iddynt symud yn ôl, clywodd y ddau gan adar a gweld anifeiliaid gwyllt. En: As they moved back, the two heard birds singing and saw wild animals. Cy: Pan gyrhaeddon nhw'r man cychwyn, edrychodd y ddau ar ei gilydd a chwarddodd. En: When they reached the starting point, they looked at each other and laughed. Cy: "Er nad aeth popeth fel roeddem wedi cynllunio, roedd hi'n antur," meddai Dylan. En: "Even though everything didn't go as planned, it was an adventure," said Dylan. Cy: "Un dychwelwn ati eto, un diwrnod," atebodd Carys yn gwên llawn. En: "One we will return to, one day," replied Carys with a bright smile. Cy: "Ac y tro hwn, byddwn ni'n fwy gofalus! En: "And this time, we'll be more careful!" Cy: " ychwanegodd Dylan, gan chwerthin. En: added Dylan, laughing. Cy: Roedd y ddau yn hapus i fod adref, yn ddiogel. En: Both were happy to be home, safe. Cy: Roedd y wers a ddysgodd yma yn werthfawr iawn. En: The lesson learned here was very valuable. Cy: A dyna ddiwedd ar eu stori arbennig yn Eryri. En: And that was the end of their special story in Snowdonia. Vocabulary Words: - early: cynnar - gleaming: disgleirio - pride: balchder - fond: hoff - map: map - focusing: canolbwyntio - climbing: fynd i fyny - slight: bach - headache: cur pen - break: saib - slippery: ludiog - crunching: cras - wince: siriolodd - pain: boen - ankle: bigwrn - swollen: chwyddo - lake: llyn - determinedly: yn benderfynol - shorter: byrrach - clean: glanhau - wound: clwyf - calmly: yn dawel - pleasant: braf - singing: can - wild: gwyllt - starting point: man cychwyn - planned: cynllunio - adventure: antur - careful: gofalus - safe: yn ddiogel
  Ascoltato 14 min. 45 sec.
 • A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises

  18 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-picnic-predicament-the-great-snowdonia-snack-surprises/ Story Transcript: Cy: O dan awyr las a haul cynnes, cychwynnodd Carys, Geraint, a Rhys eu hantur. En: On a day of blue skies and warm sunshine, Carys, Geraint, and Rhys began their adventure. Cy: Penderfynon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri. En: They decided to visit Snowdonia National Park. Cy: Roedd y bore'n berffaith ar gyfer cerdded, a direidi ar y mynyddoedd. En: The morning was perfect for walking and frolicking on the mountains. Cy: "Mae popeth gennym ni?" gofynnodd Geraint. En: "Do we have everything?" Geraint asked. Cy: "Ydw, rwy’n meddwl hynny," atebodd Carys gyda gwên. En: "Yes, I think so," answered Carys with a smile. Cy: Wrth iddynt ddringo’r llwybr byrlymus, roedd pawb yn hapus. En: As they climbed the winding path, everyone was happy. Cy: Roedd yr olygfa’n wych, ac roeddent yn siarad a chwerthin yn uchel. En: The view was magnificent, and they talked and laughed loudly. Cy: Ar ddiwedd eu taith i gopa’r mynydd, eisteddon nhw i lawr ar y glaswellt caled. En: At the end of their hike to the mountain's peak, they sat down on the hard grass. Cy: "Mae’n amser am bicnic!" cyhoeddodd Rhys. En: "It's time for a picnic!" announced Rhys. Cy: Dechreuodd Carys chwilota yn ei bag. En: Carys started rummaging through her bag. Cy: Stopiodd am eiliad ac yna gwelwyd edrych arswyd ar ei hwyneb. En: She stopped for a moment, and then a look of horror appeared on her face. Cy: "O na!" dywedodd gyda chroesair. En: "Oh no!" she said with a frown. Cy: "Beth sy’n bod?" gofynnodd Geraint, yn bryderus. En: "What's wrong?" asked Geraint, worried. Cy: "Roeddwn i’n meddwl bod gen i fyrbrydau, ond... ond... rwy’n unig wedi pacio teganau a gwleddoedd y gath!" En: "I thought I had snacks, but... but... I've only packed toys and cat treats!" Cy: Roedd pawb yn rhedeg i’w weld, eithr Rhys a Geraint yn ysgwyd eu pennau, chwerthin. En: Everyone rushed to see, except Rhys and Geraint who shook their heads, laughing. Cy: "O, Carys!" ddywedodd Rhys, yn chwerthin o dan ei fygyth. En: "Oh, Carys!" said Rhys, laughing under his breath. Cy: "Beth allwn ni wneud nawr?" meddai Geraint. En: "What can we do now?" said Geraint. Cy: Edrychodd Carys o amgylch. En: Carys looked around. Cy: Yna gwelodd ddafad yn pori gerllaw. En: Then she saw a sheep grazing nearby. Cy: "Gawn ni roi cynnig ar fasnachu?" awgrymodd hi. En: "Shall we try bartering?" she suggested. Cy: Â phrawf, cerddodd hi at y ddafad ac agorodd y bag bwyd cath. En: With a trial, she walked to the sheep and opened the bag of cat food. Cy: "Helo, ddafad. Hoffet ti rhai o’r rhain am dy laswellt?" gofynnodd Carys. En: "Hello, sheep. Would you like some of these for your grass?" Carys asked. Cy: Rhoddodd y ddafad dipyn o syn na thwrw dim, dal yn bwyta ei glaswellt. En: The sheep gave a bit of a puzzled look but didn't make a sound, still eating its grass. Cy: Gofynnodd Carys eto, ond yr un ymateb. En: Carys asked again, but got the same response. Cy: Gwelodd Rhys a Geraint y sefyllfa a throdd y sylw i lawr gyda chwerthin cynnes. En: Rhys and Geraint saw the situation and turned their attention down with warm laughter. Cy: O’r diwedd, penderfynodd mab Geraint, sef Rhys, dorri tipyn o hances a’i roi ar dy laswellt. En: In the end, Geraint's son, Rhys, decided to tear a bit of handkerchief and place it on the grass. Cy: "Dyma ni, Carys. Picnig gostyngedig. Nid yw o fel cacenni, ond mae’n well na dim." En: "Here we go, Carys. A humble picnic. It's not like cakes, but it's better than nothing." Cy: Eisteddon nhw’n llonydd ar y copa, gan fwyta eu pryd diffygiol, ac edrych ar fynyddoedd gwych Eryri. En: They sat quietly on the peak, eating their meager meal, and looked at the magnificent Snowdonia mountains. Cy: Roedd yr awyrgylch tawel a gwenu gyda ffrindiau a barodd eu hantur i fod yn un di-amser. En: The peaceful atmosphere and smiling with friends made their adventure timeless. Cy: Er iddyn nhw waged agor teganau cath a gogo papur, ydi hi am gofio’r wers bwysig honno. En: Even as they opened cat toys and paper packets, they are sure to remember this important lesson. Cy: Meithrin anturiaethau gyda chelfi profiad yw’r prif lythyr yn setlo i gaffi. En: Creating adventures with experienced gear is the main note to settling in a cafe. Cy: Roedd fory, felly, yn haul ychwanegol ar eu bywyd; dyma 'stasydd llawen y munud.' En: The future, therefore, was another day of sunshine on their lives; the 'joyful stasis of the moment.' Cy: A phan ddaeth hi’n amser i fynd, dywedodd Geraint, “Wel, un peth yn siwr, Carys. Nad fyddi di byth yn anghofio bwyd ar gyfer y gath!” En: And when it was time to go, Geraint said, "Well, one thing's for sure, Carys. You'll never forget food for the cat again!" Cy: Chwerthin i gyd oedd y tri wrth gadw mwynhau’r golygfeydd anhygoel. En: All three laughed while continuing to enjoy the incredible views. Cy: Diwedd hapus ar daith anfarwol i Eryri. En: A happy ending to an immortal journey to Snowdonia. Vocabulary Words: - adventure: antur - frolicking: direidi - magnificent: wych - winding: byrlymus - peak: copa - hard grass: glaswellt caled - rummaging: chwilota - horror: arswyd - frown: croesair - bartering: masnachu - puzzled look: syn - warm laughter: chwerthin cynnes - meager meal: pryd diffygiol - peaceful atmosphere: awyrgylch tawel - important lesson: wers bwysig - experienced gear: celfi profiad - joyful stasis: stasydd llawen - immortal journey: taith anfarwol - bags of cat food: bag bwyd cath - mountainous: mynyddig - sheep: ddafad - graze: pori - snacks: byrbrydau - toys: teganau - cat treats: gwleddoedd y gath - handkerchief: hances - laugh under his breath: chwerthin o dan ei fygyth - scenery: golygfeydd - she whispered: sibrydiodd hi - she packed: pecynodd hi
  Ascoltato 17 min. 7 sec.
 • Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia

  17 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rediscovering-roots-a-family-adventure-in-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri, roedd lle o harddwch anghyffredin. En: Deep within Snowdonia National Park, there was a place of extraordinary beauty. Cy: Dyma le y ymgasglodd y teulu i ailgydio yn eu gwreiddiau a'u treftadaeth. En: This was the spot where the family gathered to reconnect with their roots and heritage. Cy: Gwilym, Rhian, a Dafydd oedd yn y teulu hwn. En: The family comprised of Gwilym, Rhian, and Dafydd. Cy: Gwilym oedd y tad. En: Gwilym was the father. Cy: Roedd yn ddyn cryf, gyda gwallt a barf wen. En: He was a strong man with white hair and beard. Cy: Roedd Rhian, y fam, yn fenyw dyner gyda llais melus. En: Rhian, the mother, was a gentle woman with a sweet voice. Cy: Dafydd oedd eu mab. En: Dafydd was their son. Cy: Roedd yn chwilfrydig ac wedi gyffroi'n fawr am yr antur. En: He was curious and very excited about the adventure. Cy: "Heddiw, awn ni i drac hafan machno," meddai Gwilym. En: "Today, we are going to the Machno Trail," said Gwilym. Cy: Roedd yn llwybr a arferai ei deulu cerdded ers cenedlaethau. En: It was a path that their family had walked for generations. Cy: "Mae'n le llawn hanes." En: "It's a place full of history." Cy: Ar ôl pacio'r backpackiau gyda bwydlen, dŵr, a siacedi, cychwynon nhw. En: After packing their backpacks with food, water, and jackets, they set off. Cy: Roedd y llwybr yn ddringnydd a llawn coed. En: The path was steep and wooded. Cy: Roedd adar yn canu yn yr aer, a'r goedwig yn llawn bywyd. En: Birds sang in the air, and the forest was teeming with life. Cy: Wrth fynd ymlaen, stopiodd Dafydd wrth hen garreg fawr. En: As they went along, Dafydd stopped by an old large stone. Cy: "Beth yw hwn?" gofynnodd e gan bwyntio. En: "What is this?" he asked, pointing. Cy: Gwnaeth Gwilym a Rhian wên. En: Gwilym and Rhian smiled. Cy: "Dyma'r Garreg Cwmwl," atebodd Rhian. En: "This is the Cloud Stone," Rhian replied. Cy: "Roedd dy hen-taid arfer chwarae yma pan oedd yn fachgen." En: "Your great-grandfather used to play here when he was a boy." Cy: Rhoddodd hyn gryn gyffro i Dafydd wrth iddo feddwl am yr hen straeon ei deulu. En: This filled Dafydd with great excitement as he thought about his family's old stories. Cy: Teimlai'n cysylltiad cryf gyda'r lle. En: He felt a strong connection to the place. Cy: Cerddasant ymhellach hyd nes iddynt gyrraedd yr afon fechan. En: They walked further until they reached a small river. Cy: "Rydyn ni'n agos," meddai Gwilym. En: "We're close," said Gwilym. Cy: "Cawn ni egwyl yma." En: "Let's take a break here." Cy: Wrth eistedd ger y dŵr, cafodd y teulu sgwrs am eu hanes a'u treftadaeth. En: Sitting by the water, the family had a conversation about their history and heritage. Cy: Roedd y sgwrs yn gynnes ac yn bersonol, a chasglodd pob un eu hatgofion gyda'i gilydd. En: The talk was warm and personal, and each gathered their memories together. Cy: Ar ôl peth amser, cododd y tymestl. En: After a while, a storm arose. Cy: Dechreuodd y gwynt chwythu a dechreuodd glawio'n drwm. En: The wind began to blow, and it started to rain heavily. Cy: Roedd rhaid i'r teulu chwilio am gysgod. En: The family had to seek shelter. Cy: "Ydyn ni'n iawn?" gofynnodd Dafydd yn bryderus. En: "Are we alright?" asked Dafydd anxiously. Cy: "Byddwn ni'n iawn," atebodd Gwilym yn gadarn. En: "We'll be fine," answered Gwilym firmly. Cy: Fe nhw wnaeth llwyddo i ddod o hyd i hen ffermdy bychan lle bydden nhw'n saff. En: They managed to find a small old farmhouse where they would be safe. Cy: Y tu mewn roedd lloches gwyn a chlyd. En: Inside, it was a cozy and warm haven after the storm. Cy: Pan daeth y glaw i ben, cychwynon nhw'n ôl adref gyda chalonau cynnes a llawenydd yn eu hysbryd. En: When the rain stopped, they started back home with warm hearts and joy in their spirits. Cy: Roedd y parc wedi dangos iddynt nid yn unig golygfeydd prydferth, ond hefyd y cysylltiad dwfn gyda'u llwyth a'u treftadaeth. En: The park had shown them not only beautiful sights but also a deep connection with their lineage and heritage. Cy: "Gwelsom dros ein gwreiddiau heddiw," meddai Gwilym efo balchder yn ei llais wrth gyrraedd car. En: "We've rediscovered our roots today," said Gwilym with pride in his voice as they reached the car. Cy: Roedd pawb yn cytuno â chalon hapus. En: Everyone agreed with happy hearts. Cy: A dyna sut wnaeth y teulu ailgydio yn eu hanes ac adfywio eu cysylltiad gyda'r dirwedd hardd yn Pharc Cenedlaethol Eryri. En: And that is how the family reconnected with their history and revitalized their bond with the beautiful landscape in Snowdonia National Park. Cy: Roedd eu wyliau wedi dod i ben, ond roedd y cysylltiad teuluol wedi cryfhau yn fwy nag erioed. En: Their holiday had come to an end, but their family connection had strengthened more than ever. Vocabulary Words: - extraordinary: anghyffredin - comprise: cynnwys - gentle: dyner - heritage: treftadaeth - adventure: antur - generations: cenedlaethau - path: llwybr - packed: pacio - steep: drringnydd - wooded: coediog - teeming: llawn - curious: chwilfrydig - cloud: cwmwl - conversation: sgwrs - personal: personol - storm: tymestl - anxiously: bryderus - firmly: cadarn - shelter: cysgod - cozy: gwyn - haven: cwt o hafan - lineage: llwyth - revitalized: adfywio - bond: cysylltiad - reconnect: ailgydio - roots: gwreiddiau - excited: cyffroi - history: hanes - memories: atgofion - beautiful: prydferth
  Ascoltato 16 min. 13 sec.
 • Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia

  16 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/eiras-harrowing-climb-a-tale-of-survival-on-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Roedd awyr yn glir. En: The sky was clear. Cy: Roedd dringwr yn paratoi. En: A climber was preparing. Cy: Ei enw hi oedd Eira. En: Her name was Eira. Cy: Roedd hi'n gyffrous a phryderus. En: She was excited and anxious. Cy: Snowdonia oedd y lle. En: Snowdonia was the place. Cy: Eira oedd ar ei ffordd i ddringo y mynydd. En: Eira was on her way to climb the mountain. Cy: Dechreuodd hi'n araf. En: She started slowly. Cy: Roedd hi'n mwynhau'r golygfeydd o gwmpas. En: She was enjoying the views around. Cy: Roedd coed, blodau a nifer o adar. En: There were trees, flowers, and numerous birds. Cy: Roedd y siwrnai yn dawel a hyfryd. En: The journey was quiet and beautiful. Cy: Ond wedyn, cychwynodd glaw. En: But then, it began to rain. Cy: Roedd y graig yn llithrig. En: The rock became slippery. Cy: Gwaeddodd Eira. En: Eira screamed. Cy: Rhaiwnodd ei breichiau. En: She scraped her arms. Cy: Dechreuodd hi lithro tuag at y dibyn. En: She started sliding towards the edge. Cy: Roedd hi'n poeni. En: She was worried. Cy: Stopiodd hi ei hun gyda'i dwylo. En: She stopped herself with her hands. Cy: Roedd hi mewn poen. En: She was in pain. Cy: Gwaeddodd hi am help. En: She screamed for help. Cy: Dim ond y gwynt oedd yn clywed. En: Only the wind heard her. Cy: Roedd hi'n frawychus. En: It was terrifying. Cy: Gwelodd Eira le anghysbell. En: Eira saw a remote spot. Cy: Roedd angen gael diogelwch. En: She needed to find safety. Cy: Symudodd hi'n araf i gyfeiriad y lle. En: She moved slowly towards the place. Cy: Roedd hi'n brifo a blino. En: She was hurt and tired. Cy: Ond roedd angen iddi oroesi. En: But she needed to survive. Cy: Yn y pen draw, cyrhaeddodd hi'r le. En: Eventually, she reached the spot. Cy: Roedd fel ogof fach. En: It was like a small cave. Cy: Nawr roedd hi'n ddiogel. En: Now she was safe. Cy: Clywodd rhywrai yn gweiddi o bell. En: She heard someone shouting from afar. Cy: Atebodd hi. En: She answered. Cy: "Yma! En: "Here! Cy: Yma! En: Here!" Cy: " oedd ei geiriau. En: were her words. Cy: Daeth grŵp o ddryswyr. En: A group of hikers came. Cy: Dyma nhw'n ei gweld hi. En: They saw her. Cy: Roeddent yn ffrindiau iddi. En: They were friends of hers. Cy: Roeddent wedi poeni. En: They had been worried. Cy: Roeddent yn hapus i'w gweld hi'n fyw. En: They were happy to see her alive. Cy: Cymerent hi'n ôl i'r gwersyll. En: They took her back to the camp. Cy: Ymhen amser, edrychodd Eira yn ôl ar y diwrnod. En: In time, Eira looked back on the day. Cy: Roedd wedi dysgu gwers fawr. En: She had learned a big lesson. Cy: Roedd wedi dysgu am beryglon a phwysigrwydd rhybudd. En: She had learned about dangers and the importance of caution. Cy: Roedd hi'n ddiolchgar am ei ffrindiau. En: She was grateful for her friends. Cy: Y diwedd. En: The end. Vocabulary Words: - climber: dringwr - preparing: paratoi - excited: cyffrous - anxious: pryderus - clear: glir - enjoying: mwynhau - views: golygfeydd - around: o gwmpas - numerous: nifer - journey: siwrnai - beautiful: hyfryd - rain: glaw - slippery: llithrig - scraped: rhaiwnodd - sliding: lithro - edge: dibyn - stopped: stopiodd - pain: poen - screamed: gwaeddodd - help: help - heard: clywed - terrifying: brawychus - remote: anghysbell - safety: diogelwch - hurt: brifo - survive: oruesi - cave: ogof - safe: diogel - shouting: gweiddi - afraid: ofnus
  Ascoltato 12 min. 58 sec.
 • Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History

  15 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-snowdonia-a-journey-through-nature-and-history/ Story Transcript: Cy: Roedd y bore'n oer ac yn niwlog yn Parc Cenedlaethol Eryri. En: The morning was cold and foggy in the Snowdonia National Park. Cy: Roedd lleuad felen yn llechu y tu ôl i'r mynyddoedd wrth i'r dydd newydd ddechrau. En: A yellow moon was hiding behind the mountains as the new day began. Cy: Ger y llyn, roedd criw o fyfyrwyr wedi casglu ger y bws ysgol. En: By the lake, a group of students had gathered near the school bus. Cy: Aled a Carys oedd arweinwyr y grŵp. En: Aled and Carys were the group leaders. Cy: Roedd Aled yn frawd hoffus a oedd yn gwybod popeth am y planhigion a'r anifeiliaid lleol. En: Aled was an amiable brother who knew everything about the local plants and animals. Cy: Roedd Carys, ar y llaw arall, yn arbenigwraig ar hanes lleol, yn enwedig cynhanes. En: Carys, on the other hand, was an expert on local history, especially prehistory. Cy: "Ydy pawb yn barod? En: "Is everyone ready?" Cy: " gofynnodd Aled yn llawen, gyda’i ffon dro yn sydyn. En: asked Aled cheerfully, twirling his walking stick. Cy: Roedd gwên ar ei wyneb. En: There was a smile on his face. Cy: "Ydyn, yn barod iawn! En: "Yes, very ready!" Cy: " atebodd y myfyrwyr yn gyffrous. En: the students answered excitedly. Cy: Roeddent yn edrych ymlaen i’r diwrnod arbennig yma. En: They were looking forward to this special day. Cy: Dechreuodd y grŵp ddilyn y llwybr drwy'r goedwig. En: The group started to follow the path through the woods. Cy: Roedd yr aer yn ffres ac yn llawn arogl coed gwlyb. En: The air was fresh and filled with the scent of wet trees. Cy: Roedd yr adar yn canu caneuon yn yr awyr. En: The birds were singing songs in the sky. Cy: Popeth yn edrych mor fyw ac yn ysblennydd. En: Everything looked so alive and splendid. Cy: "Aled, beth yw'r planhigyn yma? En: "Aled, what is this plant?" Cy: " gofynnodd un o'r myfyrwyr, yn pwyntio at blanhigyn gwyrdd. En: one of the students asked, pointing to a green plant. Cy: "Dyna Lus-y-llwyd," eglurodd Aled gyda gwên. En: "That is the Common Bilberry," Aled explained with a smile. Cy: "Mae’n un brin yma ond yn hynod o bwysig i’r ecosystem. En: "It’s rare here but very important to the ecosystem." Cy: "Wrth iddyn nhw gerdded ymlaen, daethant i fan lle roedd Carys am siarad. En: As they walked on, they reached a spot where Carys was to speak. Cy: Roeddent wedi cyrraedd un o’r safleoedd archaeolegol mwyaf diddorol yn yr ardal. En: They had arrived at one of the most interesting archaeological sites in the area. Cy: "Wel, yma rydym ym Mynydd y Cnau," dechreuodd Carys gyda throsfeddwl. En: "Well, here we are at Mynydd y Cnau," Carys began thoughtfully. Cy: "Mae’n lle hynafol lle'r oedd pobl yn byw flynyddoedd yn ôl. En: "It’s an ancient place where people lived years ago. Cy: Byddai’r aneddau hyn yn darparu cysgod i deuluoedd trwy'r gaeaf caled. En: These dwellings would provide shelter for families through the harsh winter." Cy: "Y myfyrwyr yn gwrando'n astud tra roeddent yn eistedd ar ben cerrig mawr. En: The students listened attentively while sitting on large stones. Cy: Roedd emosiwn a chwilfrydedd yn eu llygaid. En: There was emotion and curiosity in their eyes. Cy: Cyn bo hir, sylweddolodd Aled fod y niwl yn dechrau clirio. En: Before long, Aled realized that the fog was starting to clear. Cy: "Dewch, amser i barhau," cyhoeddodd. En: "Come on, time to continue," he announced. Cy: "Mae gennym fwy i’w ddysgu. En: "We have more to learn." Cy: "Roedd y dydd yn tynnu tua’r diwedd erbyn iddynt gyrraedd cefn y daith. En: The day was drawing to a close by the time they reached the end of their journey. Cy: Roedd llawer o’r myfyrwyr wedi blino ond yn hapus. En: Many of the students were tired but happy. Cy: Roeddent wedi dysgu llawer drwy gydol y diwrnod. En: They had learned a lot throughout the day. Cy: "Diolch am y diwrnod gwych," meddai un o'r myfyrwyr wrth Aled a Carys. En: "Thank you for the great day," one of the students said to Aled and Carys. Cy: "Roedd yn anhygoel! En: "It was amazing!" Cy: ""Croeso," atebodd Aled. En: "You're welcome," replied Aled. Cy: "Mae’r parc hwn yn llawn rhyfeddodau ac yn werth ei archwilio. En: "This park is full of wonders and worth exploring." Cy: ""Dyna'r gwir," ychwanegodd Carys. En: "That's true," added Carys. Cy: "Mae ein hanes a'n natur werth ei warchod a'i barchu. En: "Our history and nature are worth preserving and respecting." Cy: "Cerddodd y grŵp yn ôl i'r bws, yn cael eu gorllwybro gan dawelwch y prynhawn. En: The group walked back to the bus, guided by the calmness of the afternoon. Cy: Roedd y disgyblion wedi dod i ddeall a gwerthfawrogi harddwch ac ystyr Parc Cenedlaethol Eryri. En: The students had come to understand and appreciate the beauty and significance of the Snowdonia National Park. Cy: Roedd yn ddiwrnod na fyddai neb yn ei anghofio. En: It was a day that no one would forget. Cy: A dyna sut orffennodd y diwrnod dysgu arbennig hwnnw, gyda phawb yn cario gyda nhw ddarn o hanes ac ysbryd y lle hardd hwnnw. En: And that’s how this special day of learning ended, with everyone carrying with them a piece of history and the spirit of that beautiful place. Vocabulary Words: - foggy: niwlog - hiding: lechu - gathered: casglu - amiable: hoffi - expert: arbenigwraig - prehistory: cynhanes - cheerfully: yn llawen - twirling: troelli - splendid: ysblennydd - Common Bilberry: Lus-y-llwyd - ecosystem: ecosystem - archaeological: archaeolegol - dwellings: aneddau - harsh: caled - stones: cerrig - curiosity: chwilfrydedd - realized: sylweddolodd - cleared: clirio - journey: daith - appreciate: gwerthfawrogi - learned: dysgu - worth: werth - exploring: archwilio - preserving: gwarchod - significance: ystyr - understand: deall - beauty: harddwch - calmness: tawelwch - guided: gorllwybro - spirit: ysbryd
  Ascoltato 16 min. 54 sec.
 • Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market

  14 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sunshine-strolls-a-perfect-day-at-cardiff-market/ Story Transcript: Cy: Y bore Sadwrn hwnnw, roedd y haul yn tywynnu’n braf dros Gaerdydd. En: That Saturday morning, the sun was shining beautifully over Cardiff. Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded law yn llaw drwy Ganolbwynt Marchnad Caerdydd. En: Carys and Dylan were walking hand in hand through Cardiff Market Center. Cy: Roedd y lle'n llawn sŵn a lliwiau bywiog. En: The place was full of noise and vibrant colors. Cy: Roedd pobl yn prysur brynu a gwerthu, yn sgwrsio ac yn chwerthin. En: People were busily buying and selling, chatting, and laughing. Cy: “Edrych, Dylan,” meddai Carys. En: “Look, Dylan,” said Carys. Cy: “Mae’r menyn cartref hwn yn edrych yn ardderchog! Sut fyddai'n ei brynu?” En: “This homemade butter looks excellent! How about we buy it?” Cy: “Da iawn, Carys!” atebodd Dylan, yn wenu. En: “Well done, Carys!” replied Dylan, smiling. Cy: “Gallwn ei ddefnyddio ar gyfer y gacen fawr yr ydym yn ei pharatoi ar gyfer y teulu.” En: “We could use it for the big cake we’re preparing for the family.” Cy: Aethant ymlaen drwy’r farchnad a theimlai’r persawr melys o ffrwythau a llysiau ffres. En: They continued through the market, and the sweet aroma of fresh fruits and vegetables filled the air. Cy: Stopiodd Carys ger stondin tlysau. En: Carys stopped by a jewelry stall. Cy: “Rhaid i ni gael pîn-afal. Mae Mam yn caru pîn-afal ffres.” En: “We must get a pineapple. Mom loves fresh pineapple.” Cy: O’r diwedd, cawsant bag mawr o ffrwythau llachar a llenwyd eu cyllideb. En: Finally, they got a big bag of bright fruits and stayed within their budget. Cy: Pasiwyd hwy gan stondin y bara llefain. En: They passed by a bread stall. Cy: “Caws a bara llefain ar gyfer fy nhad,” meddai Dylan yn hynod. En: “Cheese and flatbread for my dad,” said Dylan excitedly. Cy: Cawsant ddigon o slot a gwnaeth y stori diwedd o’u dad yn hapus iawn. En: They managed to get enough and made their father very happy with the story’s end. Cy: Codont y siopa fel y gallai'r trawsnydieedd ddod. En: They picked up the shopping so the transport could come. Cy: Roedd Carys wrth ei bodd gyda’r diwnod, ac maent wedi cael amser hyfryd o shiodra. En: Carys was delighted with the day, and they had a lovely time shopping. Cy: “Diolch, Dylan,” wrthododd Carys wrthoradodd bag taaith a achub. En: “Thank you, Dylan,” Carys said as she packed the bags and saved them. Cy: Gloysig o’r carfanau ar draws Caerdydd, a lansio’r diwrnod yn llawn gemau a chwerthinach a’l pethau'n cyflawni. En: They glanced over the stalls across Cardiff, launching a day full of games and laughter, fulfilling everything. Cy: Aethant adref yn lledfyedu a phresennoldeb brodrog cytunol beslygu ond gobeithio siopa gwerth chweil widow rap. En: They went home feeling content with a pleasant sense of accomplishment, hoping the worthwhile shopping would pay off. Vocabulary Words: - shining: tywynnu - beautifully: braf - walking: cerdded - hand in hand: law yn llaw - vibrant: bywiog - homemade: cartref - butter: menyn - aroma: persawr - jewelry stall: stondin tlysau - pineapple: pîn-afal - budget: cyllideb - flatbread: bara llefain - delighted: wrth ei bodd - lovely: hyfryd - glanced: gloysig - content: lledfyedu - accomplishment: cytunol - worthwhile: gwerth chweil - noise: sŵn - chatter: sgwrsio - chatting: sgwrsio - laughing: chwerthin - excellent: ardderchog - preparing: paratoi - filled: llenwyd - shopping: siopa - launching: lansio - fulfilling: cyflawni - pleasant: presennoldeb - hoping: gobeithio
  Ascoltato 12 min. 1 sec.
 • Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits

  13 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unforgettable-day-in-snowdonia-classroom-adventure-awaits/ Story Transcript: Cy: Yr oedd awyr glas a'r haul disglair yn cyfarch dosbarth rhif pump ar ddiwrnod eu taith ysgol. En: The blue sky and the bright sun greeted class number five on the day of their school trip. Cy: Gareth, Sian, a Rhys oedd y cymeriadau allweddol yn y daith i Barc Cenedlaethol Eryri. En: Gareth, Sian, and Rhys were the key characters in the trip to Snowdonia National Park. Cy: Roedd pawb yn gyffrous a oeddent yn ysu i weld rhywogaethau’r ardal hyfryd oedd hwnnw. En: Everyone was excited and eager to see the species of that beautiful area. Cy: Ar ôl cyrraedd yn y bws, cerddodd y disgyblion i fyny llwybr serth gyda’i hathro. En: After arriving by bus, the students walked up a steep path with their teacher. Cy: “Plant, edrychwch!” meddai'r athro, gan bwyntio at eog yn sefyll yn y ffrwd. En: “Children, look!” said the teacher, pointing at a salmon standing in the stream. Cy: Rhys oedd gyda’r binocwlars newydd, a basai’n mwynhau’r golygfeydd yn fawr iawn. En: Rhys, who had the new binoculars, thoroughly enjoyed the views. Cy: “Waw! Mae’r dŵr mor glir!” ebodd Rhys. En: “Wow! The water is so clear!” exclaimed Rhys. Cy: Aeth y grŵp yn ddyfnach i’r goedwig. En: The group went deeper into the forest. Cy: Clywodd Gareth synau rhyfedd. En: Gareth heard strange sounds. Cy: “Beth yw hynny?” gofynnodd ef. En: “What’s that?” he asked. Cy: Sian yn ychwanegu, “Mae’n debyg i adar!” En: Sian added, “It sounds like birds!” Cy: Rhoddodd yr athro’r wybod fod hynny’n dyst o’r barcutiaid coch, adar mawr hardd gyda sgiliau hedfan eithriadol. En: The teacher informed them that this was evidence of the red kites, large, beautiful birds with exceptional flying skills. Cy: Yna, dechreuodd Sian wylltio: “Rydw i eisiau gweld llygoden y dŵr!” meddw hi gyda chryn dipyn o bwrpas. En: Then, Sian started to get excited: “I want to see the water vole!” she said with great determination. Cy: Esboniodd yr athro fod y crefftwr hynod hwnnw yn cuddio’r rhan fwyaf o’r amser yn ei gartref tanddwr. En: The teacher explained that this remarkable creature hides most of the time in its underwater home. Cy: Gwelodd pawb wên hiwbio ar wyneb Sian. En: Everyone saw a smile spread across Sian’s face. Cy: Wedi llawer o oriau o archwilio, y grŵp o fechgyn a merched a gafodd seibiant ger llyn hardd. En: After many hours of exploring, the group of boys and girls took a break by a beautiful lake. Cy: Fe chwaraeon nhw gemau a fuon nhw’n darganfod mwy o blanhigion a blodau. En: They played games and discovered more plants and flowers. Cy: Dangosodd Gareth i’w ffrindiau blodyn pren mesur. En: Gareth showed his friends a measuring worm flower. Cy: “Edrychwch, mae’n melyn ac yn ddisglair iawn!” Meddai Gareth gan hoelio llygad ar y rhosyn melyn. En: “Look, it’s yellow and very bright!” said Gareth, staring at the yellow rose. Cy: Erbyn y diwedd, roedd tua amser y prynhawn, bws y dosbarth oedd yr olygfa i ddychwelyd adref. En: By the end of the afternoon, the class bus was ready to take them home. Cy: Tra’n dringo i mewn, roedd pawb yn siarad a’r atgofion newydd. En: While climbing aboard, everyone was talking about the new memories. Cy: “Roeddwn i mor lwcus i weld llygoden y dŵr!” meddai Sian gyda llawenydd mawr. En: “I was so lucky to see the water vole!” said Sian with great joy. Cy: Rhys yn ychwanegu, “Yr eog oedd yn trochi â’r dŵr oedd y gorau i mi.” En: Rhys added, “The dipping salmon in the water was the best for me.” Cy: Wedi tro pellach, roedd yn glir y dosbarth i gyd wedi dysgu llawer, wedi gweld pethau rhyfeddol, a wedi creu atgofion anhygoel. En: After a long journey, it was clear that the whole class had learned a lot, seen amazing things, and created incredible memories. Cy: Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio am byth. En: This was a day to remember forever. Vocabulary Words: - greeted: cyfarch - trip: taith - species: rhywogaethau - steep: serth - pointing: pwyntio - stream: ffrwd - thoroughly: yn fawr iawn - clear: glir - strange: rhyfedd - evidence: tyst - exceptional: eithriadol - excited: wylltio - determination: pwrpas - remarkable: hynod - underwater: tanddwr - exploring: archwilio - lake: llyn - measuring worm: pren mesur - bright: disglair - rose: rhosyn - climbing aboard: dringo i mewn - memories: atgofion - joy: llawenydd - dipping: trochi - remarkable: rhyfeddol - incredible: anhygoel - deep: dyfnach - forest: goedwig - sounds: synau - teacher: athro
  Ascoltato 14 min.
 • Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle

  12 GIU 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystical-encounters-in-snowdonia-the-ancient-stone-circle/ Story Transcript: Cy: Roedd hi'n fore heulog yn y Parc Cenedlaethol Eryri. En: It was a sunny morning in Snowdonia National Park. Cy: Rhoddodd Rhys a Carys eu sachau ar eu cefnau. En: Rhys and Carys put their bags on their backs. Cy: Roedd dŵr a bara menyn gyda nhw. En: They had water and buttered bread with them. Cy: “Barod?” gofynnodd Rhys. En: “Ready?” asked Rhys. Cy: “Ydw, Rhys,” atebodd Carys. En: “Yes, Rhys,” answered Carys. Cy: Dechreuon nhw gerdded llwybr serth. En: They began walking a steep path. Cy: Roedd eu traed yn symud yn gyson dros y tywod a'r cerrig. En: Their feet moved steadily over the sand and stones. Cy: Roedd y mynyddoedd yn uchel a'r golygfeydd yn anhygoel. En: The mountains were tall and the views were incredible. Cy: Roedden nhw'n hapus ac yn gyffrous. En: They were happy and excited. Cy: "Edrych, Carys!" gwaeddodd Rhys yn sydyn. En: “Look, Carys!” Rhys suddenly shouted. Cy: Beth a welodd Rhys? En: What did Rhys see? Cy: Roedd cylch cerrig enfawr o’i flaenau. En: There was a huge stone circle in front of him. Cy: Hen gylch cerrig oedd yn hen iawn. En: An ancient stone circle, very old. Cy: “Ai dyma’r hyn ydallan ni?” gofynnodd Carys. En: “Is this what we were looking for?” asked Carys. Cy: “Na. Efallai rhywbeth hudol?” Credai Rhys. En: “No. Perhaps something magical?” Rhys wondered. Cy: Aeth Rhys a Carys yn agosach. En: Rhys and Carys went closer. Cy: Teimlodd y lle yn bwysig iawn. En: The place felt very important. Cy: Roedd yr haul yn disgleirio ar y cerrig. En: The sun was shining on the stones. Cy: Roedd popeth tawel. En: Everything was quiet. Cy: Dim ond sŵn yr adar oedd. En: Only the sound of the birds could be heard. Cy: “Tybed pwy gododd hyn?” gofynnodd Rhys. En: “I wonder who built this?” asked Rhys. Cy: “Oedd y bobl yn hudol?” atebodd Carys. En: “Were the people magical?” replied Carys. Cy: Dyma Rhys a Carys yn mynd i mewn i'r cylch. En: Rhys and Carys went inside the circle. Cy: Roedd y cerrig yn fawr iawn, yn ogystal â thrwm. En: The stones were very big, as well as heavy. Cy: Roedd y lle fel oes arall. En: The place felt like another era. Cy: Roedd teimlad arbennig yn yr awyr. En: There was a special feeling in the air. Cy: Ar y cerrig, roedd marciau rhyfedd. En: On the stones, there were strange markings. Cy: Wnaeth Rhys ddarllen: En: Rhys read: Cy: "Er ein bod ni yma, ni fyddwn byth yn unig." En: “Though we are here, we will never be alone.” Cy: Wrth ddarllen hynny, roedd Rhys a Carys yn teimlo’n uno â'r byd. En: Upon reading that, Rhys and Carys felt united with the world. Cy: Roedd cysur ynddo fo. En: There was comfort in it. Cy: Roedd y cylch cerrig yn lle syfrdanol. En: The stone circle was an astonishing place. Cy: Tawodd y gwynt ar y mynyddoedd a safodd y ddau mewn distawrwydd. En: The wind quieted on the mountains and the two stood in silence. Cy: Roedd y golygfeydd yn gwneud iddo nhw deimlo'n fyw, yn un â'r tir a'r cerrig. En: The views made them feel alive, one with the land and the stones. Cy: "Rydw i'n hapus ein bod ni wedi dod yma," meddai Carys. En: “I’m happy we came here,” said Carys. Cy: "Fi hefyd," cytunodd Rhys gyda gwen. En: “Me too,” agreed Rhys with a smile. Cy: Wrth adael y lle, cydiodd Rhys llaw Carys. En: As they left the place, Rhys held Carys's hand. Cy: Roedd eu calonnau yn ysgafn ac yn llawn llawenydd. En: Their hearts were light and full of joy. Cy: Cerddon nhw’n ôl drwy’r coed i'r llecyn dechreuon nhw, gan gadw cofion arbennig y cylch cerrig gyda nhw. En: They walked back through the woods to the spot where they had started, keeping the special memories of the stone circle with them. Cy: A dyna ddiwedd ar eu hantur yn Eryri. En: And that was the end of their adventure in Snowdonia. Cy: Roedd eu darganfyddiad wedi gwneud y daith yn fythgofiadwy. En: Their discovery had made the journey unforgettable. Vocabulary Words: - sunny: heulog - buttered: menyn - steep: serth - steadily: yn gyson - stones: cerrig - mountains: mynyddoedd - huge: enfawr - ancient: hen - magical: hudol - shining: disgleirio - built: gododd - markings: marciau - astonishing: syfrdanol - alive: fyw - closer: agosach - forest: coed - comfort: cysur - discovery: darganfyddiad - unforgettable: bythgofiadwy - silence: distawrwydd - light: ysgrifennu - trail: llwybr - magical: hudol - remarkable: arbennig - sound: sŵn - happy: hapus - important: bwysig - feel: teimlo - journey: daith - memories: cofion
  Ascoltato 14 min. 47 sec.

Are you ready to supercharge your Welsh listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra di più
Are you ready to supercharge your Welsh listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Welsh, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Welsh and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Caernarfon Castle, Snowdonia National Park, or St. Davids Cathedral? Maybe you want to speak Welsh with your grandparents from Cardiff?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in regions where Welsh is primarily spoken, such as Wales and some parts of England. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Welsh listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Gwella'r gallu i wrando drwy ein straeon Cymraeg heddiw!
mostra meno
Contatti
Informazioni

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca