Copertina del podcast

FluentFiction - Bulgarian

 • Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace

  19 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reunited-at-rila-a-familys-journey-to-love-and-peace/ Story Transcript: Bg: На върха на планината, между горите на Рила, и тишината на природата, лежи Рилският манастир. En: At the top of the mountain, amidst the forests of Rila, and the silence of nature, lies the Rila Monastery. Bg: Тук започва една история за семейство, което намери отново своя път. En: Here begins a story about a family that found their way again. Bg: Беше красива утрин и слънцето светеше ярко. En: It was a beautiful morning, and the sun was shining brightly. Bg: Монасите бяха заети с работата си. En: The monks were busy with their work. Bg: Но този ден беше различен. En: But this day was different. Bg: Иван, млад мъж с искрящи очи и топла усмивка, пристигна до манастира. En: Ivan, a young man with sparkling eyes and a warm smile, arrived at the monastery. Bg: Носеше малка чанта и надежда в сърцето си. En: He carried a small bag and hope in his heart. Bg: "Не съм виждал семейството си от много години," мислеше Иван, докато се изкачваше по каменните стъпала. En: "I haven't seen my family in many years," Ivan thought as he climbed the stone steps. Bg: Звукът на камбаните се разнесе във въздуха и той се изнесе в двора. En: The sound of bells echoed in the air, and he stepped into the courtyard. Bg: В средата на двора стоеше голямо дърво. En: In the middle of the courtyard stood a large tree. Bg: Под това дърво седяха родители му, двамата му братя и сестра му. En: Under this tree sat his parents, his two brothers, and his sister. Bg: Очакваха го с нетърпение. En: They awaited him eagerly. Bg: Сълзите в очите им блестяха, а лицата им бяха озарени от радост. En: Tears glistened in their eyes, and their faces were lit with joy. Bg: "Иване! En: "Ivan!" Bg: " възкликна майка му и се втурна към него. En: his mother exclaimed and rushed towards him. Bg: Прегръдката беше дълга и нежна. En: The embrace was long and tender. Bg: Иван усети топлината на дома си, топлината, която му липсваше в тежките моменти. En: Ivan felt the warmth of his home, the warmth that he missed during the difficult times. Bg: Седнаха всички под дървото. En: They all sat under the tree. Bg: Започнаха да си разказват истории. En: They began sharing stories. Bg: Иван разказваше за своите пътувания и как е намерил пътя към себе си. En: Ivan talked about his travels and how he had found his path. Bg: Родителите му разказаха как са създали голяма градина в селото, а сестра му как е успяла да сбъдне мечтата си и да стане лекарка. En: His parents spoke of how they had created a large garden in the village, and his sister shared how she had fulfilled her dream of becoming a doctor. Bg: Смееха се, споделяха и се наслаждаваха на момента. En: They laughed, shared, and enjoyed the moment. Bg: Иван не можеше да спре да се усмихва. En: Ivan could not stop smiling. Bg: В този момент всички бяха едно цяло. En: In that moment, they were all one. Bg: Събрани, заедно, отново. En: Gathered, together, once again. Bg: С падането на здрача, Иван се загледа в хоризонта. En: As dusk fell, Ivan gazed at the horizon. Bg: Чувството на мир се разнесе в душата му. En: A sense of peace spread through his soul. Bg: Знаеше, че семейството му е всичко, от което има нужда. En: He knew that his family was all he needed. Bg: Манастирът остана тих и свещен. En: The monastery remained quiet and sacred. Bg: За Иван и неговото семейство, това беше новото начало. En: For Ivan and his family, this was a new beginning. Bg: Начало на нови спомени и на нови мечти. En: A beginning of new memories and new dreams. Bg: Така, в тишината на Рила и топлината на любимите хора, Иван разбра истинската стойност на живота – в любовта и семейството. En: Thus, in the silence of Rila and the warmth of loved ones, Ivan understood the true value of life – in love and family. Vocabulary Words: - amidst: между - monastery: манастир - sparkling: искрящи - echoed: разнесе - courtyard: двор - glistened: блестяха - embrace: прегръдка - tender: нежна - travels: пътувания - fulfilled: сбъдне - dream: мечта - dusk: здрач - gazed: загледа - horizon: хоризонта - peace: мир - soul: душа - sacred: свещен - beginnings: начало - memories: спомени - value: стойност - forest: гора - silence: тишина - brightly: ярко - eagerly: с нетърпение - spread: разнесе - nature: природата - awaited: очакваха - rushed: втурна - created: създали - sharing: споделяне
  Played 13 min. 49 sec.
 • A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery

  18 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-familys-tribute-honoring-grandfather-at-rila-monastery/ Story Transcript: Bg: Лъчите на слънцето проникваха през гъстите клони на дърветата, хвърляйки меки сенки по пътеките на Рилския манастир. En: The rays of the sun penetrated through the thick branches of the trees, casting soft shadows on the paths of the Rila Monastery. Bg: Петър стоеше на високия каменен мост и гледаше с умиление към величествената постройка. En: Peter stood on the high stone bridge, gazing with fondness toward the majestic structure. Bg: Той беше тук не сам, а с цялото си семейство. En: He was not alone, but with his entire family. Bg: В днешния ден те щяха да почетат паметта на дядо си. En: On this day, they were going to honor their grandfather's memory. Bg: След дълго време на раздяла, всички се събраха пред свещения манастир. En: After a long separation, everyone had gathered in front of the sacred monastery. Bg: Зад високи зидове, сковани в спокойствие и мистицизъм, семейната история чакаше да бъде разказана отново. En: Behind the high walls, steeped in tranquility and mysticism, the family history waited to be told once more. Bg: Петър носеше в ръцете си стара, износена тетрадка. En: Peter carried an old, worn-out notebook in his hands. Bg: В нея, ред по ред, дядо му бе записвал своите мисли, идеи и мъдри съвети. En: In it, line by line, his grandfather had written down his thoughts, ideas, and wise advice. Bg: “Сега е времето да споделим всичко това,” помисли си Петър. En: "Now is the time to share all of this," Peter thought to himself. Bg: Семейството се събра в двора на манастира, около един стар дъб. En: The family gathered in the courtyard of the monastery, around an old oak tree. Bg: Въздухът беше чист и свеж, а песента на птиците създаваше нежна симфония. En: The air was clean and fresh, and the birds' song created a gentle symphony. Bg: Петър отвори тетрадката и започна да чете:"Скъпи мои, живота е кратък. En: Peter opened the notebook and began to read: "My dear ones, life is short. Bg: Важно е да се обичаме и помагаме един другиму. En: It is important to love and help one another. Bg: Запомнете това винаги. En: Always remember this." Bg: "Докато четеше, сълзи се търкаляха по лицата на всички. En: As he read, tears rolled down everyone's faces. Bg: Всеки си спомняше за дядо им - неговата доброта, мъдрост и безкрайна обич. En: Each one remembered their grandfather—his kindness, wisdom, and endless love. Bg: След като Петър приключи с четенето, семейството седна около пищната маса, отрупана с традиционни български ястия. En: After Peter finished reading, the family sat around the bountiful table, laden with traditional Bulgarian dishes. Bg: Имаше банички, таратор и топли кебапчета. En: There were banitsa, tarator, and warm kebapcheta. Bg: Смехът и бъбренето изпълваха двора. En: Laughter and chatter filled the courtyard. Bg: Споделяха си истории за дядо и разказваха забавни случки от миналото. En: They shared stories about their grandfather and recounted amusing anecdotes from the past. Bg: Слънцето бавно залезе зад високите върхове на Рила планина. En: The sun slowly set behind the high peaks of the Rila Mountains. Bg: Семейството застана пред иконата на светеца, поставена в златна рамка. En: The family stood before the icon of the saint, set in a golden frame. Bg: Запалиха свещи и се помолиха за душата на дядо си. En: They lit candles and prayed for their grandfather's soul. Bg: Петър се обърна към своите братя и сестри и каза: "Дядо ни винаги е искал да сме заедно и да се обичаме. En: Peter turned to his brothers and sisters and said, "Our grandfather always wanted us to be together and to love each other. Bg: Нека продължим да спазваме неговите думи. En: Let's continue to uphold his words." Bg: "Нощта настъпи, но сърцата на всички бяха огряти от топлината на спомените. En: Night fell, but everyone's hearts were warmed by the memories. Bg: Рилският манастир остана да свети в тъмнината, като вечен пазител на семейните ценности и любовта. En: The Rila Monastery remained aglow in the darkness, like an eternal guardian of family values and love. Vocabulary Words: - penetrated: проникваха - casting: хвърляйки - shadows: сенки - fondness: умиление - majestic: величествената - honor: почетат - memory: паметта - separation: раздяла - sacred: свещения - steeped: сковани - mysticism: мистицизъм - history: история - worn-out: износена - notebook: тетрадка - wise: мъдри - advice: съвети - courtyard: двора - oak tree: дъб - clean: чист - fresh: свеж - song: песента - gentle: нежна - sympathy: симфония - kindness: доброта - bountiful: пищната - laden: отрупана - dishes: ястия - laughter: смехът - chatter: бъбренето - anecdotes: случки
  Played 14 min. 7 sec.
 • Treasure Hunting at Vitoshka: A Day of Handmade Wonders

  17 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Treasure Hunting at Vitoshka: A Day of Handmade Wonders Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/treasure-hunting-at-vitoshka-a-day-of-handmade-wonders/ Story Transcript: Bg: Слънцето грее над Витошка. En: The sun was shining over Vitoshka. Bg: Иван, Елена и Марко вървят заедно по булеварда. En: Ivan, Elena, and Marko were walking together along the boulevard. Bg: В ръцете носят празни чанти. En: They were carrying empty bags in their hands. Bg: Те са на лов за уникални ръчно изработени предмети. En: They were on the hunt for unique handmade items. Bg: "Тук е пазарът," каза Иван с усмивка. En: "Here's the market," Ivan said with a smile. Bg: Те видяха маси пълни с красиви изделия. En: They saw tables full of beautiful crafts. Bg: Имаше гривни, сказки, и малки скулптури от дърво. En: There were bracelets, necklaces, and small wooden sculptures. Bg: Елена спря пред маса с ушивани чанти. En: Elena stopped in front of a table with sewn bags. Bg: "Виж това," каза тя и взе една малка, зелена чанта. En: "Look at this," she said, picking up a small, green bag. Bg: "Тази е за сестра ми. En: "This one is for my sister." Bg: "Марко се насочи към масата с дървени кутии. En: Marko headed towards the table with wooden boxes. Bg: "Харесвам тази," каза той. En: "I like this one," he said. Bg: "Мога да я купя за мама. En: "I can buy it for mom." Bg: " Марко избра една кутия с резбовани цветя. En: Marko chose a box carved with flowers. Bg: Иван обичаше рисувани картини. En: Ivan loved painted pictures. Bg: Откри една малка картина с планини. En: He found a small painting of mountains. Bg: "Това е Витоша," каза той. En: "This is Vitosha," he said. Bg: "Трябва да я взема. En: "I have to get it." Bg: "Докато вървяха напред, дойде старец. En: As they moved forward, an old man approached them. Bg: "Здравейте, търсите ли нещо специално? En: "Hello, are you looking for something special?" Bg: " попита той. En: he asked. Bg: "Да," каза Иван. En: "Yes," said Ivan. Bg: "Искаме нещо уникално за нашите близки. En: "We want something unique for our loved ones." Bg: ""Имам точното нещо," каза старецът. En: "I have just the thing," said the old man. Bg: Той им показа красива дървена играчка. En: He showed them a beautiful wooden toy. Bg: "Това е направено от мен," каза гордо той. En: "I made this myself," he said proudly. Bg: Иван я взе. En: Ivan took it. Bg: Играчката бе ловец с лък и стрела. En: The toy was a hunter with a bow and arrow. Bg: "Тя е идеална за баща ми," каза Иван и плати за играчката. En: "It's perfect for my father," said Ivan and paid for the toy. Bg: С трите покупки в ръка, те тръгнаха обратно по булеварда. En: With the three purchases in hand, they walked back along the boulevard. Bg: Усмивките им грееха като слънцето над Витошка. En: Their smiles were shining like the sun over Vitoshka. Bg: "Този пазар е невероятен," каза Елена. En: "This market is amazing," said Elena. Bg: "Тук винаги откриваме специални неща. En: "We always find special things here." Bg: "Всички се съгласиха. En: Everyone agreed. Bg: Денят беше успешен. En: The day was successful. Bg: Те намериха ръчно изработени предмети, които правят душата по-богата. En: They found handmade items that enrich the soul. Bg: Завършиха деня с кафе и смях. En: They finished the day with coffee and laughter. Bg: Техният излет на пазара бе завършек на перфектния ден. En: Their trip to the market was the perfect end to a perfect day. Bg: И накрая, те тръгнаха към къщи, радвайки се на топлите лъчи на залеза, и на магията на ръчно изработените съкровища от Витошка. En: Finally, they headed home, enjoying the warm rays of the sunset and the magic of the handmade treasures from Vitoshka. Vocabulary Words: - shining: грее - boulevard: булеварда - empty: празни - hunt: лов - unique: уникални - handmade: ръчно изработени - tables: маси - crafts: изделия - bracelets: гривни - necklaces: сказки - sculptures: скулптури - sewn: ушивани - headed: насочи - carved: резбовани - painted: рисувани - approached: дойде - special: специално - loved ones: близки - thing: нещо - proudly: гордо - bow: лък - arrow: стрела - purchases: покупки - smiles: усмивки - amazing: невероятен - enrich: правят по-богата - soul: душата - laughter: смях - sunset: залеза - treasures: съкровища
  Played 13 min. 39 sec.
 • From Anxious to Adventurous: The Journey at Rila Monastery School

  16 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: From Anxious to Adventurous: The Journey at Rila Monastery School Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-anxious-to-adventurous-the-journey-at-rila-monastery-school/ Story Transcript: Bg: Звездите все още светеха високо в небето, когато рилаският храм отваряше своите врати. En: The stars were still shining high in the sky when the Rila monastery opened its doors. Bg: Иван, Елена и Петър стояха на входа на манастира. En: Ivan, Elena, and Peter stood at the entrance of the monastery. Bg: Беше първият им учебен ден в новото училище. En: It was their first school day at the new school. Bg: „Трябва да вървим“, каза Иван. En: "We need to go," said Ivan. Bg: Той беше най-смелият от тримата. En: He was the bravest of the three. Bg: Елена беше притеснена. En: Elena was anxious. Bg: Тя никога преди не беше излизала от селото. En: She had never left the village before. Bg: Петър я държеше за ръка и се усмихваше. En: Peter was holding her hand and smiling. Bg: „Не се страхувай“, успокои я той. En: "Don't be afraid," he reassured her. Bg: „Ще бъде интересно. En: "It will be interesting." Bg: “Те влязоха в манастира. En: They entered the monastery. Bg: Огромни стени и красиви икони ги посрещнаха. En: Huge walls and beautiful icons greeted them. Bg: Във въздуха се усещаше мирис на тамян. En: The air smelled of incense. Bg: Училището беше в една стара къща до манастира. En: The school was in an old house next to the monastery. Bg: Учителката се казваше Мария. En: The teacher's name was Maria. Bg: „Добро утро, деца“, каза тя. En: "Good morning, children," she said. Bg: „Добре дошли в нашия клас. En: "Welcome to our class." Bg: “Иван, Елена и Петър седнаха на дървените столове. En: Ivan, Elena, and Peter sat on the wooden chairs. Bg: Мария започна да разказва за историята на манастира. En: Maria began to tell them about the history of the monastery. Bg: Те научиха много нови неща. En: They learned many new things. Bg: Всеки ден ставаха все по-умни. En: Every day, they became smarter and smarter. Bg: Една вечер, докато обикаляха манастира, те видяха светлина от една стая. En: One evening, while wandering around the monastery, they saw light coming from a room. Bg: Беше библиотеката. En: It was the library. Bg: Иван предложи да влязат вътре. En: Ivan suggested they go inside. Bg: Елена се съгласи, а Петър се усмихна. En: Elena agreed, and Peter smiled. Bg: „Некат истински откриватели“, пошегува се той. En: "Let's be real explorers," he joked. Bg: В библиотеката имаше стари книги и карти. En: In the library, there were old books and maps. Bg: Те намериха книга за тайнствата на Рила планина. En: They found a book about the mysteries of the Rila Mountains. Bg: „Ще я прочетем заедно“, реши Иван. En: "We'll read it together," Ivan decided. Bg: Сега всяка вечер тримата приятели четяха книгата. En: Now, every evening, the three friends read the book. Bg: Те откриваха нови легенди и истории. En: They discovered new legends and stories. Bg: Постепенно, Елена започна да се чувства по-сигурна. En: Gradually, Elena began to feel more confident. Bg: Тя разбра, че няма от какво да се страхува. En: She realized there was nothing to be afraid of. Bg: Последният ден на училище беше празничен. En: The last day of school was a festive one. Bg: Учителката Мария даде на всеки от тях красива картичка с послание „Следвайте мечтите си и никога не се отказвайте. En: Teacher Maria gave each of them a beautiful card with the message, "Follow your dreams and never give up." Bg: “Иван, Елена и Петър се усмихнаха. En: Ivan, Elena, and Peter smiled. Bg: Те знаеха, че за тях предстоят нови приключения. En: They knew new adventures awaited them. Bg: И така, приятелите напуснаха манастира с нови знания и много спомени. En: And so, the friends left the monastery with new knowledge and many memories. Bg: Животът беше пред тях, като отворена книга, която чакаше да бъде разлистена. En: Life lay ahead of them like an open book, waiting to be turned. Bg: Краят. En: The end. Vocabulary Words: - shining: светеха - monastery: манастир - entrance: вход - bravest: най-смелият - anxious: притеснена - reassured: успокои - incense: тамян - icons: икони - greeted: посрещнаха - wandering: обикаляха - explorers: откриватели - suggested: предложи - confident: сигурна - library: библиотека - festive: празничен - message: послание - knowledge: знания - gradually: постепенно - adventures: приключения - legends: легенди - maps: карти - smelled: усещаше се мирис - realized: разбра - interesting: интересно - afraid: страхува - knowledge: знания - memories: спомени - ahead: пред тях - open book: отворена книга - never give up: никога не се отказвайте
  Played 14 min. 27 sec.
 • Tech Meets Tradition: How AI Revolutionized Rila Monastery

  15 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Tech Meets Tradition: How AI Revolutionized Rila Monastery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tech-meets-tradition-how-ai-revolutionized-rila-monastery/ Story Transcript: Bg: В сърцето на Рила планина се намира Рилският манастир. En: In the heart of the Rila Mountain lies the Rila Monastery. Bg: Манастирът е стар и величествен. En: The monastery is old and majestic. Bg: Иван, Надежда и Виктор са заедно в манастира. En: Ivan, Nadezhda, and Victor are together in the monastery. Bg: Те са млади и любопитни. En: They are young and curious. Bg: Един ден, нова и умна технология пристига в манастира. En: One day, a new and smart technology arrives at the monastery. Bg: Това е напреднал ИИ, който може да управлява и запазва древни ръкописи. En: It is an advanced AI that can manage and preserve ancient manuscripts. Bg: Иван и Надежда са много впечатлени. En: Ivan and Nadezhda are very impressed. Bg: Виктор е скептичен, но също така заинтригуван. En: Victor is skeptical but also intrigued. Bg: ИИ се активира и холограми започват да се появяват. En: The AI is activated, and holograms begin to appear. Bg: Това са стари писания и книги. En: These are old writings and books. Bg: Монасите са изумени. En: The monks are astonished. Bg: Иван вижда книга, която изглежда много стара. En: Ivan sees a book that looks very old. Bg: Тя свети с ярка светлина. En: It glows with a bright light. Bg: "Какво е това? En: "What is this?" Bg: " - пита Иван. En: Ivan asks. Bg: ИИ отговаря с мек глас, който идва от нищото и отвсякъде. En: The AI responds with a soft voice that comes from nowhere and everywhere. Bg: Той обяснява, че това е книга от древни времена. En: It explains that this is a book from ancient times. Bg: Нейното съдържание е много важно. En: Its content is very important. Bg: Надежда не може да повярва на очите си. En: Nadezhda can't believe her eyes. Bg: Тя докосва холограмата и усеща топлина. En: She touches the hologram and feels warmth. Bg: Виктор наблюдава с критичен поглед, но не може да спре да се усмихва. En: Victor observes with a critical eye but can't help smiling. Bg: ИИ показва как да запазват и ремонтират стари книги. En: The AI shows how to preserve and repair old books. Bg: Това е магия за тях. En: It is magic to them. Bg: Преди няколко дни, три ръкописа изчезнаха. En: A few days ago, three manuscripts went missing. Bg: ИИ ги намери с лекота. En: The AI found them with ease. Bg: Той проследи всяка страница, всяка буква. En: It tracked every page, every letter. Bg: Монасите са благодарни. En: The monks are grateful. Bg: Иван, Надежда и Виктор вече вярват напълно в силата на технологията. En: Ivan, Nadezhda, and Victor now fully believe in the power of technology. Bg: Те се чувстват щастливи и горди. En: They feel happy and proud. Bg: Виктор, който преди беше скептичен, сега е най-големият почитател на ИИ. En: Victor, who was previously skeptical, is now the biggest fan of the AI. Bg: Той дори започва да изучава програмиране. En: He even begins to study programming. Bg: Неговата мечта е създадена - технология и история в едно. En: His dream is born – technology and history in one. Bg: Дните минават, но чудото остава. En: Days pass, but the wonder remains. Bg: Рилският манастир е по-жив от всякога. En: The Rila Monastery is more alive than ever. Bg: Древните ръкописи са в безопасност и бъдещето на манастира е светло. En: The ancient manuscripts are safe, and the future of the monastery is bright. Bg: Иван, Надежда и Виктор знаят, че са част от нещо велико. En: Ivan, Nadezhda, and Victor know they are part of something great. Bg: Те са пазителите на времето и мъдростта. En: They are guardians of time and wisdom. Bg: Краят на една история е началото на друга. En: The end of one story is the beginning of another. Bg: ИИ ще остане завинаги в сърцето на манастира. En: The AI will remain forever in the heart of the monastery. Vocabulary Words: - monastery: манастир - majestic: величествен - curious: любопитен - technology: технология - advanced: напреднал - preserve: запазвам - ancient: древен - impressed: впечатлен - skeptical: скептичен - intrigued: заинтригуван - activated: активиран - holograms: холограми - astonished: изумен - glows: свети - nowhere: нищото - everywhere: отвсякъде - important: важен - believe: вярвам - observes: наблюдава - repair: ремонтирам - tracked: проследи - grateful: благодарен - proud: горд - biggest fan: най-големият почитател - programming: програмиране - dream: мечта - alive: жив - guardians: пазители - wisdom: мъдрост - story: история
  Played 14 min. 10 sec.
 • History & Nature at Rila Monastery: A Timeless Journey

  14 GIU 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: History & Nature at Rila Monastery: A Timeless Journey Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/history-nature-at-rila-monastery-a-timeless-journey/ Story Transcript: Bg: Слънцето грее ярко в небето. En: The sun shines brightly in the sky. Bg: Въздухът е чист и свеж. En: The air is clean and fresh. Bg: Иван, Елена и Димитър се събират пред Рилския манастир. En: Ivan, Elena, and Dimitar gather in front of the Rila Monastery. Bg: Те са част от културно наследство тур. En: They are part of a cultural heritage tour. Bg: Иван е висок момче с кафява коса. En: Ivan is a tall boy with brown hair. Bg: Той обича историята и археологията. En: He loves history and archaeology. Bg: Елена е красива жена с дълга руса коса. En: Elena is a beautiful woman with long blonde hair. Bg: Тя обича природата и фотографията. En: She loves nature and photography. Bg: Димитър е млад мъж с черна коса и очила. En: Dimitar is a young man with black hair and glasses. Bg: Той обича да пише истории за пътуванията си. En: He enjoys writing stories about his travels. Bg: Всички те гледат внушителният манастир. En: They all gaze at the imposing monastery. Bg: Стените са изработени от камък и дърво. En: The walls are made of stone and wood. Bg: Рисунките са цветни и богати. En: The paintings are colorful and rich. Bg: Иван е впечатлен. En: Ivan is impressed. Bg: Той се усмихва и казва: "Този манастир е наистина древен и красив. En: He smiles and says, "This monastery is truly ancient and beautiful." Bg: "Елена прави много снимки. En: Elena takes many photos. Bg: Тя иска да улови всяка детайл. En: She wants to capture every detail. Bg: Птички пеят наоколо. En: Birds are singing around. Bg: Тя казва: "Природата тук е невероятна. En: She says, "The nature here is incredible. Bg: Така спокойна и красива. En: So peaceful and beautiful." Bg: "Димитър изважда бележник и започва да пише. En: Dimitar takes out a notebook and starts writing. Bg: Той иска да запази спомените. En: He wants to keep the memories. Bg: Той казва: "Ще напиша история за нашето пътуване до Рилския манастир. En: He says, "I will write a story about our trip to the Rila Monastery." Bg: "Те влизат в манастира. En: They enter the monastery. Bg: Атмосферата е тиха и мирна. En: The atmosphere is quiet and peaceful. Bg: Виждат стари книги и икони. En: They see old books and icons. Bg: Иван чете надписите. En: Ivan reads the inscriptions. Bg: Елена разглежда картини. En: Elena looks at the paintings. Bg: Димитър записва всичко. En: Dimitar writes everything down. Bg: Те седят пред манастира и говорят. En: They sit in front of the monastery and talk. Bg: Иван казва: "Това място ни свързва с миналото. En: Ivan says, "This place connects us with the past." Bg: " Елена добавя: "Да, и ни показва красотата на природата. En: Elena adds, "Yes, and it shows us the beauty of nature." Bg: " Димитър приключва писането си и казва: "Ще запазя тези спомени завинаги. En: Dimitar finishes his writing and says, "I will keep these memories forever." Bg: "Турът продължава. En: The tour continues. Bg: Те виждат още красоти. En: They see more beauties. Bg: Но основното е, че те разбират важността на историята и природата. En: But the main thing is that they understand the importance of history and nature. Bg: Връщат се вкъщи с нови знания и вдъхновение. En: They return home with new knowledge and inspiration. Bg: И всяка вечер продължават да говорят за пътуването си до Рилския манастир. En: And every evening, they continue to talk about their trip