Copertina del podcast

FluentFiction - Lithuanian

 • Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit

  24 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reclaiming-lost-bonds-a-journey-through-the-curonian-spit/ Story Transcript: Lt: Domas sėdi už automobilio vairo. En: Domas is sitting behind the wheel of the car. Lt: Jo laukia ilga kelionė per Kuršių Neriją. En: He has a long journey ahead through the Curonian Spit. Lt: Vasara. En: Summer. Lt: Oras šiltas ir gaivus. En: The weather is warm and refreshing. Lt: Šalia jo Rūta. En: Beside him is Rūta. Lt: Ji nedrąsiai žvelgia pro langą. En: She looks out the window timidly. Lt: Ši kelionė jiems abiems svarbi. En: This journey is important for both of them. Lt: Domas nori atgaivinti seną draugystę, o Rūta ieško ramybės ir aiškumo dėl savo ateities. En: Domas wants to revive an old friendship, while Rūta seeks peace and clarity about her future. Lt: „Rūta, ar prisimeni vaikystę?“ - Domas klausia su šypsena. En: “Rūta, do you remember our childhood?” Domas asks with a smile. Lt: Ji nusišypso, bet tyliai linkteli. En: She smiles back but nods silently. Lt: „Prisimenu. Bet dabar viskas kitaip“, - ji atsako. En: “I remember. But now everything is different,” she replies. Lt: Domas linkteli. En: Domas nods. Lt: Jis suprato, kad Rūta sunkiai išgyvena pokyčius. En: He understands that Rūta is struggling with changes. Lt: Automobilis juda tolyn. En: The car moves forward. Lt: Jie važiuoja siauru keliu, apsuptu pušynų ir Baltijos jūros. En: They drive on a narrow road, surrounded by pine forests and the Baltic Sea. Lt: Saulė šviečia aukštai dangumi. En: The sun shines high in the sky. Lt: „Aš noriu parodyti tau vietą, kurią radau prieš daugelį metų“, - sako Domas. En: “I want to show you a place I found many years ago,” says Domas. Lt: Rūta susimąsto. En: Rūta contemplates. Lt: Ji bijo rizikuoti, bet taip pat nori pasitikėti seniu draugu. En: She is afraid to take risks but also wants to trust her old friend. Lt: Jie pasiekia smėlio kopas. En: They reach the sand dunes. Lt: Kupini jaudulio, jie pradeda laipioti aukštyn. En: Filled with excitement, they start climbing up. Lt: Rūta sustoja. En: Rūta stops. Lt: „Aš negaliu“, - ji sako išsigandusi. En: “I can’t,” she says, scared. Lt: Domas priartėja. En: Domas approaches. Lt: „Tu gali. Pasitikėk manimi“, - sako jis. En: “You can. Trust me,” he says. Lt: Jie tęsia kelionę lėtai, kartu. En: They continue their journey slowly, together. Lt: Kiekvienas žingsnis reikalauja drąsos, bet Domas kantriai laukia, kol Rūta bus pasirengusi eiti toliau. En: Each step requires courage, but Domas patiently waits until Rūta is ready to move forward. Lt: Galų gale jie pasiekia aukščiausią kopą. En: Eventually, they reach the highest dune. Lt: Saulė jau leidžiasi. En: The sun is already setting. Lt: Dangus nusidažo raudonai ir oranžiškai. En: The sky is painted red and orange. Lt: Vaizdas kvapą gniaužiantis. En: The view is breathtaking. Lt: „Ar gali patikėti, kad gyvenimas gali būti toks gražus?“ - klausia Domas. En: “Can you believe that life can be this beautiful?” asks Domas. Lt: Rūta akimirksniu susigraudina. En: Rūta is moved to tears instantly. Lt: „Dėkoju tau, Domas. Aš supratau, kad bijojau be priežasties. En: “Thank you, Domas. I realized that I was afraid for no reason. Lt: Žiūrėdama į šį vaizdą, aš matau, kad viskas bus gerai. En: Looking at this view, I see that everything will be alright.” Lt: Domas ir Rūta sėdi kartu ir stebi saulę, kuri leidžiasi už horizonto. En: Domas and Rūta sit together, watching the sun set over the horizon. Lt: Jie kalbasi apie gyvenimą, baimes ir viltis. En: They talk about life, fears, and hopes. Lt: Jie artėja vienas prie kito, atviromis širdimis. En: They grow closer, with open hearts. Lt: Jie vėl tampa draugais, tik šįkart giliau ir stipriau. En: They become friends again, but this time deeper and stronger. Lt: Kai saulė visiškai nusileidžia, Rūta pajaučia ramybę. En: When the sun fully sets, Rūta feels at peace. Lt: Ji žino, kad gali įveikti savo baimes ir rasti savo kelią. En: She knows she can overcome her fears and find her way. Lt: Domas šypsosi. En: Domas smiles. Lt: Jis supranta, kad reikia laiko ir kantrybės. En: He understands that it takes time and patience. Lt: Jie abu grįžta prie automobilio, širdyse ramybė ir džiaugsmas. En: They both return to the car with peace and joy in their hearts. Lt: Joninės švenčiamos kitaip, bet ypatingai. En: The midsummer celebration is different, but special. Lt: Aptemdytoje vasaros naktyje, su nauju pajautimu ir seniu, bet naujai atrastu draugu. En: In the dim summer night, with a new feeling and an old, but newly found friend. Lt: Tą naktį jie žinojo, kad gyvenimas yra gražus, net kai pasikeičia. En: That night, they knew that life is beautiful, even when it changes. Lt: Viskas prasideda nuo drąsos eiti į priekį, kartu. En: Everything starts with the courage to move forward, together. Vocabulary Words: - journey: kelionė - refreshing: gaivus - timidly: nedrąsiai - revive: atgaivinti - struggling: sunkiai išgyvena - narrow: siauras - contemplates: susimąsto - risks: rizikuoti - dunes: kopas - breathless: kvapą gniaužiantis - courage: drąsos - steps: žingsnis - patiently: kantriai - horizon: horizonto - joy: džiaugsmas - climb: laipioti - overcome: įveikti - realized: supratau - fear: baimes - peace: ramybė - future: ateities - clearing: aiškumo - patience: kantrybės - setting: leidžiasi - midsummer: Joninės - celebration: švenčiamos - beautiful: gražus - change: pasikeičia - courage: drąsos - forest: pušynų
  Ascoltato 17 min. 33 sec.
 • A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage

  23 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-midsummer-revelation-vilijas-pursuit-of-dream-and-courage/ Story Transcript: Lt: Vilijos širdis plakė stipriau. En: Vilija's heart was beating faster. Lt: Apie tai ji galvojo jau ilgą laiką. En: She had been thinking about this for a long time. Lt: Bet dabar, Joninių šventės metu, Vilija nusprendė išdėstyti savo planą. En: But now, during the Midsummer festival, Vilija decided to lay out her plan. Lt: Saulės spinduliai spindėjo nuo Trakų salos pilies bokštų. En: The sun's rays gleamed off the towers of Trakai Island Castle. Lt: Visiems buvo gera. En: Everyone was feeling good. Lt: Šalia pilies, ant žalios žolės, buvo šeimos piknikas. En: By the castle, on the green grass, there was a family picnic. Lt: Vilija ir Domas sėdėjo prie medinio stalo su kitais šeimos nariais. En: Vilija and Domas were sitting at a wooden table with other family members. Lt: Pasklido maisto kvapai. En: The smell of food spread around. Lt: Ant stalo buvo šašlykai, šviežios daržovės ir žolės girandailės. En: On the table were kebabs, fresh vegetables, and fragrant herbs. Lt: Visi šventė Jonines. En: Everyone was celebrating Midsummer. Lt: "Domai, aš turiu tau kažką pasakyti," ramiai pradėjo Vilija. En: "Domas, I have something to tell you," Vilija began calmly. Lt: Lauke ji buvo rami, bet viduje nerimastinga. En: On the outside, she seemed calm, but inside she was anxious. Lt: Domas pažvelgė į seserį. En: Domas looked at his sister. Lt: "Kas yra, Vilija? En: "What is it, Vilija?" Lt: " – šypsodamasis paklausė brolis, bet jo akys buvo pilnos rūpesčio. En: he asked with a smile, but his eyes were full of concern. Lt: "Domai, aš noriu išvykti į užsienį studijoms. En: "Domas, I want to go abroad to study. Lt: Noriu tapti dizaineriu, ir tai yra mano šansas," pasakė Vilija. En: I want to become a designer, and this is my chance," Vilija said. Lt: Domas nuleido rankas ir sunkiai atsiduso. En: Domas lowered his hands and sighed heavily. Lt: "Ar nebijai? En: "Aren't you scared? Lt: Ten bus sudėtinga, ir tu būsi toli nuo namų. En: It will be tough there, and you'll be far from home." Lt: ""Aš žinau, bet tai yra mano svajonė," atsakė Vilija tvirtai. En: "I know, but this is my dream," Vilija responded firmly. Lt: Joninių proga šeima žaidė žaidimus. En: For the occasion of Midsummer, the family played games. Lt: Staiga iškilo ginčas. En: Suddenly, an argument erupted. Lt: "Kodėl tu nori man vadovauti? En: "Why do you always want to boss me around? Lt: Man jau nebe dvylika metų! En: I'm not twelve anymore!" Lt: " – sušuko Vilija. En: Vilija shouted. Lt: "Tu man rūpi, Vilija. En: "I care about you, Vilija. Lt: Nenoriu, kad tau kas nors blogo nutiktų! En: I don't want anything bad to happen to you!" Lt: " – atšovė Domas. En: Domas retorted. Lt: Ginčo garsai skambėjo per visą salą. En: The sounds of their argument echoed across the island. Lt: Kiti šeimos nariai nustebo ir nustojo žaisti. En: Other family members were surprised and stopped playing. Lt: Buvo skaudu matyti, kaip brolis ir sesuo ginčijasi. En: It was painful to see the brother and sister arguing. Lt: Pagaliau, po ilgo tylėjimo, Domas priėjo prie Vilijos. En: Finally, after a long silence, Domas approached Vilija. Lt: Jis paėmė jos ranką ir tyliai pasakė: "Aš tiesiog noriu, kad būtum laiminga. En: He took her hand and quietly said, "I just want you to be happy. Lt: Bet jei tai tavo svajonė, turi eiti ją įgyvendinti. En: But if this is your dream, you have to go and pursue it." Lt: "Vilija atsiduso su palengvėjimu. En: Vilija sighed with relief. Lt: "Dėkoju, Domai. En: "Thank you, Domas. Lt: Ačiū, kad pagaliau manimi patikėjai. En: Thank you for finally believing in me." Lt: "Trakų pilis, su savo raudonais bokštais ir žaliomis pievomis, stovėjo ramiai. En: The Trakai Castle, with its red towers and green meadows, stood serenely. Lt: Ji buvo liudytoja susitaikymo tarp brolio ir sesers. En: It was a witness to the reconciliation between brother and sister. Lt: Joninių šventė tapo ne tik tradicijų švente, bet ir nauju pradėjimu dviejų artimų žmonių draugystei ir pasitikėjimui. En: The Midsummer festival became not just a celebration of traditions but a new beginning for the friendship and trust between two close people. Lt: Vilija pajuto stiprumą augant savyje. En: Vilija felt a growing strength within herself. Lt: Ji buvo pasirengusi savarankiškai kelionei, o Domas išmoko paleisti ir tikėti jos sprendimais. En: She was ready for an independent journey, and Domas learned to let go and trust her decisions. Lt: Pasaulis jiems atsivėrė plačiau. En: The world opened up wider for them. Vocabulary Words: - beating: plakė - festival: šventės - gleamed: spindėjo - towers: bokštų - anxious: nerimastinga - concern: rūpesčio - sigh: atsiduso - firmly: tvirtai - occasion: proga - argument: ginčas - boss: vadovauti - retorted: atšovė - echoed: skambėjo - reconciliation: susitaikymo - growing: augant - independent: savarankiškai - journey: kelionei - trust: pasitikėjimui - spread: pasklido - fragrant: girandailės - celebrating: šventė - relief: palengvėjimu - dream: svajonė - abroad: užsienį - designer: dizaineriu - concern: rūpesčio - traditions: tradicijų - green: žalias - stumbled: sušuko - quietly: ramiai
  Ascoltato 16 min. 32 sec.
 • Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle

  22 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/family-bonds-and-festivities-a-day-at-trakai-castle/ Story Transcript: Lt: Trakų pilyje buvo nuostabi diena. En: In Trakai Castle, it was a wonderful day. Lt: Gabija ir Ignas stovėjo prie vartų ir laukė. En: Gabija and Ignas stood by the gate and waited. Lt: Jie laukė savo giminaičių. En: They were waiting for their relatives. Lt: Šiandien buvo ypatinga diena. En: Today was a special day. Lt: Šeimos susitikimas. En: A family reunion. Lt: Šeimos jubiliejus. En: A family anniversary. Lt: Pilies kiemas buvo pilnas žmonių. En: The castle courtyard was full of people. Lt: Visi juokėsi ir kalbėjo. En: Everyone laughed and talked. Lt: Pilis buvo didelė ir graži. En: The castle was large and beautiful. Lt: Akmeninės sienos blizgėjo saulės šviesoje. En: The stone walls glistened in the sunlight. Lt: Vaikai bėgiojo ir žaidė. En: Children ran and played. Lt: Seneliai sėdėjo ir šnekučiavosi. En: Grandparents sat and chatted. Lt: Gabija su Ignu pamatė savo senelius. En: Gabija and Ignas saw their grandparents. Lt: Jie atėjo ir pasisveikino. En: They came over and greeted them. Lt: Seneliai buvo labai laimingi. En: The grandparents were very happy. Lt: Jie pamatė savo vaikus, anūkus ir proanūkius. En: They saw their children, grandchildren, and great-grandchildren. Lt: Visi buvo drauge. En: Everyone was together. Lt: Visi kalbėjo apie senus laikus. En: They all talked about the old times. Lt: Jie pasakojo istorijas ir dalinosi prisiminimais. En: They told stories and shared memories. Lt: Vėliau buvo šventiniai pietūs. En: Later, there was a festive lunch. Lt: Stalas buvo pilnas maisto. En: The table was full of food. Lt: Buvo koldūnai, šaltibarščiai, kugelis ir daug kitų skanėstų. En: There were dumplings, cold beet soup, potato pudding, and many other delicacies. Lt: Visi valgė ir mėgavosi maistu. En: Everyone ate and enjoyed the food. Lt: Garsiai skambėjo juokas. En: Laughter rang loudly. Lt: Gabija ir Ignas sėdėjo su savo artimaisiais ir džiaugėsi buvimu kartu. En: Gabija and Ignas sat with their loved ones and enjoyed being together. Lt: Po pietų visi nuėjo į pilies salę. En: After lunch, everyone went to the castle hall. Lt: Ten buvo paruošta scena. En: A stage was set up there. Lt: Vaikai ir jauni žmonės paruošė mažą spektaklį. En: The children and young people had prepared a small performance. Lt: Jie šoko, dainavo ir vaidino. En: They danced, sang, and acted. Lt: Visi plojo ir džiaugėsi. En: Everyone clapped and rejoiced. Lt: Spektaklis buvo labai gražus ir jautrus. En: The performance was very beautiful and touching. Lt: Vakare šeimos nariai išėjo į pilies kiemą. En: In the evening, family members went out to the castle courtyard. Lt: Buvo suorganizuotas fejerverkų šou. En: A fireworks show was organized. Lt: Dangus buvo nušviestas spalvotomis šviesomis. En: The sky was lit up with colorful lights. Lt: Visi žiūrėjo į dangų ir jautėsi laimingi. En: Everyone looked at the sky and felt happy. Lt: Buvo taip gražu, kad Gabija su Ignu pajuto, kaip svarbu vertinti šeimą. En: It was so beautiful that Gabija and Ignas felt how important it is to value family. Lt: Kai vakarėlis baigėsi, visi jautėsi laimingi ir pavargę. En: When the party ended, everyone felt happy and tired. Lt: Buvo puiki diena. En: It was a great day. Lt: Šeima susirinko kartu ir šventė jubiliejų. En: The family gathered together and celebrated the anniversary. Lt: Gabija ir Ignas jautėsi dėkingi už šią dieną. En: Gabija and Ignas felt grateful for this day. Lt: Jie žinojo, kad šeima yra didelis turtas. En: They knew that family is a great treasure. Lt: Trikampis pilies siluetas blizgėjo tamsoje, primindamas visiems, kad šeima visada yra šalia. En: The triangular silhouette of the castle shone in the dark, reminding everyone that family is always near. Lt: Taip baigėsi nuostabi diena Trakų pilyje. En: Thus ended a wonderful day at Trakai Castle. Lt: Gabija ir Ignas grįžo namo su šilta šypsena ir širdyje laikė gražių prisiminimų. En: Gabija and Ignas returned home with warm smiles and held beautiful memories in their hearts. Vocabulary Words: - castle: pilis - wonderful: nuostabi - gate: vartai - relatives: giminaičiai - reunion: susitikimas - anniversary: jubiliejus - courtyard: kiemą - stone: akmeninės - glistened: blizgėjo - chatting: šnekučiavosi - greeted: pasisveikino - grandchildren: anūkai - great-grandchildren: proanūkiai - memories: prisiminimais - festive: šventiniai - dumplings: koldūnai - cold beet soup: šaltibarščiai - potato pudding: kugelis - delicacies: skanėstų - stage: scena - performance: spektaklį - clapped: plojo - rejoiced: džiaugėsi - touching: jautrus - fireworks: fejerverkų - show: šou - lit up: nušviestas - colorful lights: spalvotomis šviesomis - party: vakarėlis - grateful: dėkingi
  Ascoltato 15 min. 46 sec.
 • A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels

  21 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-students-journey-through-trakai-discovering-medieval-marvels/ Story Transcript: Lt: Saulė kėlėsi virš Trakų pilies mūrų. En: The sun was rising over the walls of Trakai Castle. Lt: Gabija stovėjo prie pilies vartų. En: Gabija stood by the castle gates. Lt: Ji jautėsi labai susijaudinusi. En: She felt very excited. Lt: Ji dalyvavo mokyklos išvykoje. En: She was participating in a school trip. Lt: Mokytoja liepė rašyti istorijos ataskaitą apie šią pilį. En: The teacher had instructed them to write a history report about this castle. Lt: Gabijai ši užduotis buvo svarbi. En: This task was important to Gabija. Lt: Gabija lėtai ėjo per pilį. En: Gabija walked slowly through the castle. Lt: Ji matė senus akmeninius sienas. En: She saw the old stone walls. Lt: Jos buvo šaltos ir drėgnos. En: They were cold and damp. Lt: Dideli bokštai stūksojo virš galvos. En: Large towers loomed overhead. Lt: Gabija jautėsi tarsi viduramžių princese. En: Gabija felt like a medieval princess. Lt: Ji klausėsi gido. En: She listened to the guide. Lt: Jis kalbėjo apie pilies istoriją. En: He was talking about the history of the castle. Lt: Pilis pastatyta XIV amžiuje. En: The castle was built in the 14th century. Lt: Ji buvo svarbi gynybinė tvirtovė. En: It was an important defensive fortress. Lt: Čia gyveno didysis kunigaikštis Vytautas. En: The great duke Vytautas lived here. Lt: Gabija įsidėjo ranką į kišenę ir ištraukė užrašų knygelę. En: Gabija put her hand in her pocket and took out a notebook. Lt: Ji pradėjo rašyti. En: She started writing. Lt: "Trakų pilis yra ant Galvės ežero salos," - rašė ji. En: "Trakai Castle is located on an island in Lake Galvė," she wrote. Lt: Gabija stebėjosi, kaip pilis sugebėjo stovėti tiek daug metų. En: Gabija marveled at how the castle had managed to stand for so many years. Lt: Gustapo salėje buvo senovės riterių šarvai. En: In the Great Hall, there were ancient knights' armor. Lt: Gabija įsivaizdavo koks buvo gyvenimas tais laikais. En: Gabija imagined what life was like in those times. Lt: Ji užsimerkė ir matė riterius jojančius ežero pakrante. En: She closed her eyes and saw knights riding along the lake's shore. Lt: Mokytoja sustabdė prie vieno lango. En: The teacher stopped by one of the windows. Lt: "Šis langas yra labai senas," - sakė mokytoja. En: "This window is very old," said the teacher. Lt: Gabija pažvelgė pro langą. En: Gabija looked through the window. Lt: Ji matė ežerą. En: She saw the lake. Lt: Vanduo buvo mėlynas ir tylus. En: The water was blue and calm. Lt: Gabija jautėsi ramiai. En: Gabija felt peaceful. Lt: Ji suprato, kad Trakų pilis yra ypatinga vieta. En: She realized that Trakai Castle is a special place. Lt: Kai grupė pasiekė pilies kiemą, Gabija pamatė didelį akmenį su įrašu. En: When the group reached the castle courtyard, Gabija saw a large stone with an inscription. Lt: Ten buvo Vytauto vardas. En: Vytautas' name was there. Lt: Gabija žinojo, kad Vytautas buvo svarbus Lietuvai. En: Gabija knew that Vytautas was important to Lithuania. Lt: Ji suprato, kad ši pilis buvo didžioji kunigaikščio rezidencija. En: She understood that this castle was the duke's residence. Lt: Gabija būtinai tai įrašė į savo knygelę. En: Gabija made sure to write this in her notebook. Lt: Ekskursija baigėsi, bet Gabija norėjo dar kartą apeiti pilį. En: The tour ended, but Gabija wanted to walk around the castle again. Lt: Ji pajuto gilų ryšį su šia vieta. En: She felt a deep connection to this place. Lt: Gabija užpildė savo ataskaitą. En: Gabija completed her report. Lt: Ji buvo patenkinta. En: She was satisfied. Lt: Ji žinojo, kad jos mokytoja džiaugsis. En: She knew that her teacher would be pleased. Lt: Grįžusi iš kelionės, Gabija pristatė savo ataskaitą klasei. En: After returning from the trip, Gabija presented her report to the class. Lt: Visi klausėsi su susidomėjimu. En: Everyone listened with interest. Lt: Mokytoja ją pagyrė. En: The teacher praised her. Lt: Gabija didžiavosi savo darbu. En: Gabija was proud of her work. Lt: Ji žinojo, kad dabar Trakų pilies istorija jai visada liks atmintyje. En: She knew that the history of Trakai Castle would always remain in her memory. Vocabulary Words: - rising: kėlėsi - walls: mūrai - gates: vartai - excited: susijaudinusi - instructed: liepė - task: užduotis - participating: dalyvavo - report: ataskaita - walked: ėjo - slowly: lėtai - stone: akmeninis - damp: drėgnos - towers: bokštai - loomed: stūksojo - medieval: viduramžių - guide: gidas - century: amžius - defensive: gynybinė - fortress: tvirtovė - notebook: užrašų knygelė - marveled: stebėjosi - ancient: senovės - knights: riteriai - armor: šarvai - shore: pakrantė - courtyard: kiemą - inscription: įrašas - residence: rezidencija - connected: ryšys - pleased: džiaugsis
  Ascoltato 16 min. 4 sec.
 • Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake

  20 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-adventures-and-timeless-memories-at-traku-lake/ Story Transcript: Lt: Trigrašės grožybės užplūdo ežerą Galvė. En: Trakų Lake was flooded with unforgettable beauty. Lt: Vasaros festivalis šurmuliavo visur. En: The summer festival buzzed everywhere. Lt: Viduryje birželio, kai saulė kėlėsi aukštai, du draugai Rokas ir Eglė atėjo į Trakų pilį. En: In mid-June, when the sun rose high, two friends, Rokas and Eglė, came to Trakai Castle. Lt: Abi jauni ir smalsūs. En: Both were young and curious. Lt: "Rokai, pažiūrėk! En: "Rokas, look! Lt: Laivai ant ežero! En: Boats on the lake!" Lt: " pasakė Eglė. En: said Eglė. Lt: Ji šypsojosi, jos akys spindėjo džiugsmu. En: She smiled, her eyes shining with joy. Lt: "Taip, taip," atsakė Rokas. En: "Yes, yes," Rokas replied. Lt: "Eime į vieną iš jų! En: "Let's go on one of them!" Lt: "Jie nusipirko bilietus ir užlipo į medinę valtį. En: They bought tickets and climbed into a wooden boat. Lt: Valtis buvo nemaža, su kilimais ir gėlių vainikais. En: The boat was quite large, with carpets and flower wreaths. Lt: Aplink juos skambėjo liaudies muzika, visur buvo gėlių. En: Folk music played all around them, and flowers were everywhere. Lt: Viskas atrodė kaip iš pasakos. En: Everything looked like a fairy tale. Lt: Vairininkas mostelėjo ranka ir valtis lėtai pradėjo plaukti. En: The helmsman waved his hand, and the boat slowly started to move. Lt: Ežero vanduo žydėjo mėlynas ir ramus. En: The lake's water shimmered blue and calm. Lt: Trakų pilis už jų atrodė didinga ir paslaptinga. En: Trakai Castle behind them looked majestic and mysterious. Lt: Žalios salos ir miškai apsupo juos. En: Green islands and forests surrounded them. Lt: "Kaip gražu, Rokai," tarė Eglė. En: "How beautiful, Rokas," said Eglė. Lt: "Noriu, kad tai niekad nesibaigtų. En: "I wish this would never end." Lt: ""Taip, labai gražu," atsiduso Rokas. En: "Yes, it's very beautiful," Rokas sighed. Lt: Tada jis pridūrė: "Bet, žinai, Egle, mes turime grįžti į miestą. En: Then he added, "But, you know, Eglė, we have to go back to the city. Lt: Ir ten laukia daug nuotykių. En: And there, many adventures await." Lt: "Valtis plaukė toliau, pasiekė mažą salą su senais ąžuolais. En: The boat continued, reaching a small island with old oak trees. Lt: Prie jų priplaukė ir kita valtis - su turistais. En: Another boat with tourists came near them. Lt: Vaikai šaukė, vėjas šnarėjo. En: Children shouted, the wind whispered. Lt: Dar kartą aplink ežerą sušvietė fejerverkai. En: Once again, fireworks lit up the lake. Lt: Spalvos ir šviesos užpildė dangų. En: Colors and lights filled the sky. Lt: Rokas ir Eglė sustingo, žiūrėdami į nuostabų vaizdą. En: Rokas and Eglė stood still, gazing at the stunning view. Lt: "Kiekviena akimirka yra vertinga," sakė Eglė. En: "Every moment is precious," said Eglė. Lt: "O ypač su tavimi," atsakė Rokas. En: "Especially with you," replied Rokas. Lt: Jo žodžiai buvo gilūs. En: His words were deep. Lt: Fejerverkai nusibaigė ir valtis pasiekė krantą. En: The fireworks ended, and the boat reached the shore. Lt: Jie išlipo iš valties. En: They got off the boat. Lt: "Štai, drauge," tarė Rokas. En: "Here, my friend," said Rokas. Lt: "Tikrasis nuotykis prasideda tuomet, kai pabaigia vieną etapą ir pradeda kitą. En: "A real adventure begins when you finish one chapter and start another." Lt: ""Suprantu," sutiko Eglė. En: "I understand," agreed Eglė. Lt: "Pirmyn į naujus nuotykius! En: "Onward to new adventures!" Lt: "Jie nusijuokė ir žingsniavo link pilies vartų. En: They laughed and walked towards the castle gates. Lt: Nuotykiai Trakuose suartino juos dar labiau. En: The adventures in Trakai brought them even closer together. Lt: Ežeras ir pilis tapo jų brangiais prisiminimais. En: The lake and the castle became their cherished memories. Lt: Vakaras kėlėsi, dangus tamsėjo, bet širdys liko šviesios. En: Evening rose, the sky darkened, but their hearts remained bright. Lt: Pabaiga. En: The End. Vocabulary Words: - unforgettable: neišdildomas - festival: festivalis - buzzed: šurmuliavo - climbed: užlipo - flower wreaths: gėlių vainikai - helmsman: vairininkas - shimmered: žydėjo - majestic: didingas - mysterious: paslaptingas - surrounded: apsupo - island: sala - oak trees: ąžuolai - fireworks: fejerverkai - precious: vertinga - adventures: nuotykiai - gazd: žiūrėdami - cheerished: brangiais - darkened: tamsėjo - hearts: širdys - tickets: bilietus - carpets: kilimais - fairy tale: pasakos - whispered: šnarėjo - shouted: šaukė - moment: akimirka - reply: atsakė - deep: gilūs - shore: krantas - chapter: etapas - forward: pirmyn
  Ascoltato 15 min. 36 sec.
 • Eglė & Mantas' Vilnius Market Adventure

  19 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Eglė & Mantas' Vilnius Market Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/egle-mantas-vilnius-market-adventure/ Story Transcript: Lt: Saulėtą rytą, Vilniaus senamiestyje, Eglė ir Mantas ėjo link vietinio turgaus. En: On a sunny morning in Vilnius' Old Town, Eglė and Mantas walked towards the local market. Lt: Jie ieškojo tradicinių lietuviškų amatininkų dirbinių. En: They were looking for traditional Lithuanian handmade crafts. Lt: "Egle, žiūrėk, rankų darbo keramika! En: "Eglė, look, handmade pottery!" Lt: " - sušuko Mantas. En: exclaimed Mantas. Lt: Jie sustojo prie stendo, kuriame buvo molio puodai, lėkštės ir puodeliai. En: They stopped at a stall displaying clay pots, plates, and cups. Lt: "Man labai patinka šios spalvos," sakė Eglė, pažiūrėjusi į vieną indą. En: "I really like these colors," said Eglė, looking at one of the items. Lt: Pirklis prie stendo šypsojosi jiems ir pasakojo, kaip jis pats gamina kiekvieną daiktą. En: The merchant at the stall smiled at them and explained how he personally makes each piece. Lt: "Šitie puodai pagaminti pagal senus lietuviškus receptus," aiškino jis. En: "These pots are made using old Lithuanian recipes," he explained. Lt: Eglė nusipirko puodelį, o Mantas pasirinko puodą. En: Eglė bought a cup, and Mantas chose a pot. Lt: Eglė ir Mantas ėjo toliau per turgų. En: Eglė and Mantas continued through the market. Lt: Jie rado stendą su mediniais žaislais. En: They found a stall with wooden toys. Lt: Mantas laikė medinę arklytę ir prisiminė vaikystę. En: Mantas held a wooden horse and remembered his childhood. Lt: "Kadaise aš turėjau tokį žaislą," sakė jis su šypsena. En: "I once had a toy like this," he said with a smile. Lt: Galiausiai jie priėjo prie stendo su tautiniais drabužiais. En: Eventually, they reached a stall with traditional clothes. Lt: Eglė norėjo išbandyti lino suknelę. En: Eglė wanted to try on a linen dress. Lt: „Ar tau tinka? En: "Does it suit me?" Lt: “ - klausė ji Manto. En: she asked Mantas. Lt: „Puikiai tinka, esi tikra lietuvaitė! En: "It suits you perfectly, you look like a true Lithuanian girl!" Lt: “ - atsakė jis. En: he replied. Lt: Po apsipirkimo jie nuskubėjo į kavinę. En: After shopping, they hurried to a café. Lt: Vilniuje buvo laikas pietų. En: It was lunchtime in Vilnius. Lt: Užsisakę cepelinų, jie kalbėjosi apie radinius turguje. En: After ordering cepelinai, they talked about their finds at the market. Lt: „Eglė, tu nupirkai gražų puodelį, tai tikras meno kūrinys! En: "Eglė, you bought such a beautiful cup, it's a true piece of art!" Lt: “ - pasakė Mantas. En: said Mantas. Lt: Jau grįžtant namo, jie jautėsi laimingi ir patenkinti savo diena. En: As they headed home, they felt happy and satisfied with their day. Lt: Vilniaus senamiestis buvo gražus, o turgus kupinas įspūdžių. En: The Old Town of Vilnius was beautiful, and the market was full of opportunities. Lt: Jie suprato, kad turguje rasti daiktai turi ypatingą dvasią ir istoriją. En: They realized that the items they found at the market held a special spirit and history. Lt: Išsaugotas lietuviškas amatas buvo jų širdyse. En: The preserved Lithuanian craftsmanship stayed in their hearts. Lt: Taip jie sugrįžo namo, nešini savo radiniais, ir planavo sugrįžti į senamiestį. En: Thus, they returned home with their findings, planning to revisit the Old Town. Lt: Ši diena jiems buvo ypatinga. En: This day was special to them. Vocabulary Words: - crafts: dirbiniai - exclaimed: sušuko - stall: stendas - clay: molio - merchant: pirklis - smiled: šypsojosi - explained: aiškino - recipes: receptus - wooden: mediniais - toys: žaislais - remembered: prisiminė - eventually: galiausiai - linen: lino - suit: tinka - perfectly: puikiai - lunchtime: laikas pietų - ordering: užsisakę - discussed: kalbėjosi - finds: radinius - art: meno - headed: grįžtant - satisfied: patenkinti - beautiful: gražus - opportunities: įspūdžių - spirit: dvasia - preserved: išsaugotas - returned: sugrįžo - findings: radiniais - planned: planavo - special: ypatinga
  Ascoltato 13 min. 36 sec.
 • Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius

  18 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unearthing-family-treasures-doviles-mystical-journey-in-vilnius/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestis buvo pilnas paslapčių. En: The old town of Vilnius was full of secrets. Lt: Dovilė mėgo vaikščioti siauromis gatvelėmis. En: Dovilė loved walking through its narrow streets. Lt: Ji mėgo paslaptingas vietas. En: She enjoyed mysterious places. Lt: Vieną rudens dieną ji atrado seną knygyną. En: One autumn day, she discovered an old bookstore. Lt: Knygynas buvo mažoje akmenine gatvėje. En: It was located on a small, cobblestone street. Lt: Virš durų kabėjo senas medis ženklas su užrašu "Senosios knygos". En: Above the door hung an old wooden sign with the inscription "Old Books." Lt: Dovilė atsargiai pravėrė duris. En: Dovilė carefully opened the door. Lt: Ji pamatė daugybę senų knygų lentynose. En: She saw many old books on the shelves. Lt: Knygynas atrodė kaip iš pasakos. En: The bookstore looked like something out of a fairy tale. Lt: Ore sklandė senų knygų kvapas. En: The scent of old books filled the air. Lt: Dovilė ilgai ieškojo ypatingos knygos. En: Dovilė searched for a special book for a long time. Lt: Ji naršė lentynomis, kol rado vieną didelę, dulkėtą knygą. En: She browsed the shelves until she found a large, dusty book. Lt: Tai buvo labai senas žodynas. En: It was a very old dictionary. Lt: Ant viršelio buvo parašyta „Šeimos paslaptys“. En: On the cover, it was written "Family Secrets." Lt: Ji atidarė knygą ir pradėjo skaityti. En: She opened the book and started reading. Lt: Pirmą kartą skaitydama knygą, Dovilė pastebėjo savo senelio vardą. En: For the first time reading the book, Dovilė noticed her grandfather's name. Lt: Ji buvo labai nustebusi. En: She was very surprised. Lt: Ten buvo parašyta apie jos šeimą. En: It talked about her family. Lt: Ji sužinojo, kad jos senelis buvo slaptas istorikas. En: She found out that her grandfather was a secret historian. Lt: Jis tyrinėjo Vilniaus paslaptis. En: He explored the secrets of Vilnius. Lt: Knygoje buvo pasakojama, kad Dovilės šeima saugojo seną dokumentą. En: The book revealed that Dovilė's family protected an old document. Lt: Dokumente buvo paslėptas lobis. En: The document contained hidden treasure. Lt: Dovilė žinojo, kad ji turi rasti dokumentą. En: Dovilė knew she had to find the document. Lt: Ji prisiminė seną skrynią pas senelį namuose. En: She remembered an old chest at her grandfather's house. Lt: Skrynioje ji rado seną laišką. En: Inside the chest, she found an old letter. Lt: Laiške buvo pasibaižyta vieta – Pilies kalnas. En: The letter referred to a place – Castle Hill. Lt: Dovilė skubėjo į Pilies kalną. En: Dovilė hurried to Castle Hill. Lt: Ten buvo slapta vieta už didelio akmens. En: There was a hidden spot behind a large stone. Lt: Po akmeniu ji rado mažą dėžutę. En: Under the stone, she found a small box. Lt: Dėžutėje buvo dokumentas ir žemėlapis. En: Inside the box was the document and a map. Lt: Žemėlapis vedė į senąjį knygyną. En: The map led back to the old bookstore. Lt: Dovilė grįžo į knygyną. En: Dovilė returned to the bookstore. Lt: Ji sekė žemėlapį. En: She followed the map. Lt: Knygyno kampe ji atrado slapta duris. En: In the corner of the bookstore, she discovered a secret door. Lt: Už durų buvo slaptas kambarys. En: Behind the door was a hidden room. Lt: Kambarys buvo pilnas brangakmenių ir senų daiktų. En: The room was filled with jewels and old artifacts. Lt: Tai buvo šeimos lobis. En: It was the family treasure. Lt: Dovilė suprato, kad rado didžiausią savo šeimos paslaptį. En: Dovilė realized she had found the greatest secret of her family. Lt: Ji žinojo, kad pasidalins šiuo lobiu su šeima. En: She knew she would share this treasure with her family. Lt: Knygyno savininkas pasirodė esąs Dovilės senelio draugas. En: The owner of the bookstore turned out to be a friend of Dovilė's grandfather. Lt: Jie ilgai kalbėjosi. En: They talked for a long time. Lt: Knygyno paslaptys tapo Dovilės šeimos dalimi. En: The bookstore's secrets became part of Dovilė's family. Lt: Vilniaus senamiestis turėjo dar vieną istoriją. En: The old town of Vilnius had yet another story. Lt: Dovilė daug sužinojo apie savo šeimą. En: Dovilė learned a lot about her family. Lt: Ji jautėsi ypatinga ir laiminga. En: She felt special and happy. Lt: Dabar ji žinojo, kad istorijos gyvena knygose. En: Now she knew that stories live in books. Lt: Tik reikia jas atrasti. En: You just have to discover them. Vocabulary Words: - secrets: paslapčių - narrow: siauromis - mysterious: paslaptingas - inscription: užrašu - carefully: atsargiai - shelves: lentynose - fairy tale: pasakos - scent: kvapas - browsed: naršė - dusty: dulkėtą - cover: viršelio - reading: skaityti - surprised: nustebusi - historian: istorikas - explored: tyrinėjo - protected: saugojo - hidden: paslėptas - treasure: lobis - chest: skrynią - letter: laišką - referred: pasibaižyta - hurry: skubėjo - large: didelio - box: dėžutę - map: žemėlapis - corner: kampe - secret door: slapta duris - artifacts: daiktų - greatest: didžiausią - owner: savininkas
  Ascoltato 16 min. 27 sec.
 • Wandering Vilnius: A Serendipitous Tour with Gediminas

  17 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Wandering Vilnius: A Serendipitous Tour with Gediminas Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/wandering-vilnius-a-serendipitous-tour-with-gediminas/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje žiemos saulė švelniai švietė. En: In the old town of Vilnius, the winter sun shone gently. Lt: Gediminas vaikščiojo siaurų gatvelių vingiais. En: Gediminas walked through the winding narrow streets. Lt: Jis mėgsta senamiestį, kur namai spalvoti ir siauri, o grindinys senovinis. En: He loves the old town, where the houses are colorful and narrow, and the pavement is ancient. Lt: Vieną popietę, kai Gediminas sustojo prie Pilies gatvės, prie jo priėjo grupė turistų. En: One afternoon, as Gediminas stopped by Pilies Street, a group of tourists approached him. Lt: „Labas! En: "Hello! Lt: Ar galite padėti mums? En: Can you help us?" Lt: “ paklausė vienas turistas. En: asked one tourist. Lt: „Žinoma,“ atsakė Gediminas su šypsena. En: "Of course," Gediminas replied with a smile. Lt: „Kur norite eiti? En: "Where do you want to go?" Lt: “„Mes norime rasti Aušros vartus,“ tarė turistas. En: "We want to find the Gate of Dawn," the tourist said. Lt: Gediminas prisiminė vietą. En: Gediminas remembered the place. Lt: „Žinau, kaip ten eiti. En: "I know how to get there. Lt: Eikite tiesiai pirmyn, tada suksite į kairę. En: Go straight ahead, then turn left." Lt: “Turistai padėkojo ir pradėjo eiti. En: The tourists thanked him and started walking. Lt: Gediminas juos sekė akimis, šypsodamasis. En: Gediminas watched them with a smile. Lt: Po dešimties minučių jis pamatė tuos pačius turistus grįžtančius. En: Ten minutes later, he saw the same tourists returning. Lt: „Labas,“ pasakė turistas. En: "Hello," said the tourist. Lt: „Mes einame ratu. En: "We're going in circles." Lt: “Gediminas nustebo. En: Gediminas was surprised. Lt: „Aš jums padėjau? En: "Did I help you?" Lt: “„Taip, bet mes vis grįžtame čia. En: "Yes, but we keep ending up back here," the tourist replied. Lt: “Gediminas susimastė. En: Gediminas pondered. Lt: „Galbūt aš jums parodysiu kelią? En: "Maybe I should show you the way?" Lt: “ Turistai linktelėjo. En: The tourists nodded. Lt: Gediminas pradėjo eiti pirmyn, turistai sekė. En: Gediminas started to walk forward, and the tourists followed. Lt: Sukdami kairėn ir dešinėn, jie vaikščiojo siaurais skersgatviais. En: Turning left and right, they walked through the narrow alleys. Lt: Tačiau po kurio laiko vėl atsidūrė toje pačioje vietoje. En: However, after a while, they found themselves in the same place again. Lt: Turistai juokėsi, o Gediminas raudonavo iš gėdos. En: The tourists laughed, and Gediminas blushed with embarrassment. Lt: „Atrodo, mes einame ratu! En: "It seems we're going in circles!" Lt: “ pripažino Gediminas su šypsena. En: Gediminas admitted with a smile. Lt: Jie visi juokėsi kartu. En: They all laughed together. Lt: Gediminas stabtelėjo. En: Gediminas paused. Lt: „Atsiprašau. En: "Sorry. Lt: Dabar žinau, kur suklydau. En: Now I know where I went wrong. Lt: Sekite mane - šį kartą tikrai rasime. En: Follow me - we'll definitely find it this time." Lt: “Jie žingsniavo tiesiai ir, praėję rūmus, pasuko dešinėn, tada kairėn, ir staiga priekį pasirodė Aušros vartai. En: They walked straight and, after passing some buildings, turned right, then left, and suddenly, in front of them, appeared the Gate of Dawn. Lt: Touristai buvo patenkinti. En: The tourists were delighted. Lt: „Ačiū! En: "Thank you!" Lt: “ džiūgavo jie. En: they cheered. Lt: Gediminas atsikvėpė ir plačiai nusišypsojo. En: Gediminas sighed in relief and smiled broadly. Lt: „Džiaugiuosi, kad padėjau. En: "I'm glad I could help. Lt: Nepamirškite mėgautis Vilniaus grožiu. En: Don't forget to enjoy the beauty of Vilnius." Lt: “Turistai linktelėjo ir pradėjo tyrinėti Aušros vartų grožį. En: The tourists nodded and began to explore the beauty of the Gate of Dawn. Lt: Gediminas pasijuto geriau ir patraukė atgal į savo kelionę po Vilniaus senamiestį, juokdamasis savęs atsimindamas. En: Gediminas felt better and continued his journey through the old town of Vilnius, laughing as he remembered himself. Lt: Vilniui saulėlydis atėjo, o Gediminas toliau vaikščiojo sutemusiu senamiesčiu. En: As the sunset came to Vilnius, Gediminas continued to walk through the now-darkened old town. Lt: Dar viena nuostabi diena prabėgo. En: Another wonderful day had passed. Vocabulary Words: - winding: vingiais - narrow: siaurų - pavement: grindinys - ancient: senovinis - approached: priėjo - help: padėti - remembered: prisiminė - straight: tiesiai - ahead: pirmyn - returning: grįžtančius - circles: ratu - surprised: nustebo - pondered: susimastė - nodded: linktelėjo - alleys: skersgatviais - blushed: raudonavo - embarrassment: gėdos - laughed: juokėsi - admitted: pripažino - passed: praėję - sighed: atsikvėpė - relief: palengvėjimas - explore: tyrinėti - beauty: grožiu - journey: kelionę - sunset: saulėlydis - darkened: sutemusiu - wonderful: nuostabi - paused: stabtelėjo - appeared: pasirodė
  Ascoltato 16 min. 4 sec.
 • Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time

  16 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-day-at-trakai-castle-a-journey-back-in-time/ Story Transcript: Lt: Saulėtas sekmadienis rytas buvo tobulas apsilankymui Trakų pilyje. En: A sunny Sunday morning was perfect for a visit to Trakai Castle. Lt: Gabija, Dovydas ir Aušra džiaugėsi savo kelione. En: Gabija, Dovydas, and Aušra were delighted with their trip. Lt: Jie jautėsi laimingi ir susijaudinę. En: They felt happy and excited. Lt: Pirmiausia, jie atėjo prie pilies vartų. En: First, they came to the castle gates. Lt: Vartai buvo labai seni ir dideli. En: The gates were very old and large. Lt: Gabija pasakė, "Šie vartai atrodo kaip iš pasakos. En: Gabija said, "These gates look like they're from a fairy tale." Lt: " Dovydas pridūrė, "Taip, tikra viduramžių magija. En: Dovydas added, "Yes, true medieval magic." Lt: " Įžengę į pilį, draugai pamatė daug salių ir menių. En: Entering the castle, the friends saw many halls and chambers. Lt: Kiekviena menė turėjo savo istoriją. En: Each hall had its own history. Lt: Juos vedė gidas, kuris pasakojo įdomias istorijas. En: They were led by a guide who told interesting stories. Lt: "Medžioklės menė buvo kunigaikščių mėgstama," – pasakojo gidas. En: "The hunting hall was favored by the dukes," the guide explained. Lt: "Čia jie šventė po sėkmingų medžioklių. En: "Here, they celebrated after successful hunts." Lt: "Aušra susidomėjo paslaptinga sale. En: Aušra became interested in a mysterious room. Lt: "Kas čia vykdavo? En: "What happened here?" Lt: " - paklausė ji. En: she asked. Lt: "Čia buvo slapti susitikimai," – paaiškino gidas. En: "This room hosted secret meetings," the guide explained. Lt: "Kunigaikščiai tarėsi apie svarbius klausimus. En: "The dukes discussed important matters here." Lt: "Po ekskursijos pilyje, draugai ėjo prie Galvės ežero. En: After the castle tour, the friends went to Lake Galvė. Lt: Ežeras buvo ramus ir gražus. En: The lake was calm and beautiful. Lt: "Pabandome plaukti valtele? En: "Shall we try rowing a boat?" Lt: " - pasiūlė Gabija. En: suggested Gabija. Lt: Visi sutiko. En: Everyone agreed. Lt: Jie nuėjo prie prieplaukos. En: They went to the pier. Lt: Plaukimo metu, jie grožėjosi nuostabiais vaizdais. En: During the boat ride, they enjoyed the stunning views. Lt: Dovydas ir Aušra pastebėjo gulbes. En: Dovydas and Aušra noticed swans. Lt: "Jos atrodo kaip baltos pasakų būtybės," – pasakė Aušra. En: "They look like white fairy tale creatures," said Aušra. Lt: Gabija pritarė, "Tikrai gražu. En: Gabija agreed, "Truly beautiful." Lt: "Netikėtai prasidėjo lengvas lietus. En: Unexpectedly, a light rain began. Lt: "Reikia grįžti! En: "We need to return!" Lt: " - sušuko Dovydas. En: shouted Dovydas. Lt: Visi sušlapo, bet buvo linksmi. En: They all got wet but were cheerful. Lt: "Tai buvo nuotykis," – nusijuokė Gabija. En: "That was an adventure," laughed Gabija. Lt: Kai lietus liovėsi, draugai sėdėjo ant suoliuko ir valgė ledus. En: When the rain stopped, the friends sat on a bench and ate ice cream. Lt: Jie kalbėjosi apie tai, ką matė pilyje. En: They talked about what they had seen in the castle. Lt: "Pilies istorija yra įspūdinga," – tarė Aušra. En: "The castle's history is impressive," said Aušra. Lt: "Daug sužinojome," – pridūrė Dovydas. En: "We learned a lot," added Dovydas. Lt: Saulė vėl švietė. En: The sun was shining again. Lt: Buvo laikas grįžti namo. En: It was time to go home. Lt: "Ši diena buvo nuostabi," – sakė Gabija. En: "This day was wonderful," said Gabija. Lt: "Turime čia sugrįžti dar kartą," – pritarė visi. En: "We have to come back here again," everyone agreed. Lt: Ir taip jų draugiška kelionė Trakų pilyje baigėsi laimingai. En: And so, their friendly trip to Trakai Castle ended happily. Lt: Jie grįžo namo kupini gerų įspūdžių ir prisiminimų. En: They returned home full of good impressions and memories. Vocabulary Words: - sunny: saulėtas - morning: rytas - perfect: tobulas - visit: apsilankymas - gates: vartai - fairy tale: pasaka - medieval: viduramžių - magic: magija - chambers: menės - guide: gidas - explained: paaiškino - hunting: medžioklės - celebrated: šventė - successful: sėkmingų - mysterious: paslaptinga - hosted: buvo - secret meetings: slapti susitikimai - important matters: svarbius klausimus - tour: ekskursija - lake: ežeras - calm: ramus - beautiful: gražus - pier: prieplauka - rowing: plaukti - stunning views: nuostabiais vaizdais - swans: gulbes - creatures: būtybės - unexpectedly: netikėtai - light rain: lengvas lietus - return: grįžti
  Ascoltato 15 min. 16 sec.
 • A Scenic Climb and an Unforeseen Challenge: A Friendship Tale

  15 GIU 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: A Scenic Climb and an Unforeseen Challenge: A Friendship Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-scenic-climb-and-an-unforeseen-challenge-a-friendship-tale/ Story Transcript: Lt: Saulė švietė ryškiai danguje Vilniuje. En: The sun was shining brightly in the sky over Vilnius. Lt: Gedimino kalnas žvilgėjo savo didybe. En: Gediminas Hill gleamed with its grandeur. Lt: Puikus metas aplankyti Gedimino bokštą. En: It was a perfect time to visit Gediminas Tower. Lt: Aistė ir Gediminas nusprendė pakilti ant kalno ir pažiūrėti į miestą nuo viršaus. En: Aistė and Gediminas decided to climb the hill to look at the city from above. Lt: Jie džiaugėsi gražiomis dienomis ir saulėtu oru. En: They were happy with the beautiful days and sunny weather. Lt: Kai jie pasiekė Gedimino bokštą, Aistė buvo susižavėjusi. En: When they reached Gediminas Tower, Aistė was enchanted. Lt: Vaizdas buvo nuostabus. En: The view was magnificent. Lt: Aukštyje Vilnius atrodė kaip mažas miestas su daugybe istorijos ir kultūros. En: From up high, Vilnius looked like a small city with a lot of history and culture. Lt: Gediminas taip pat susižavėjo. En: Gediminas was also impressed. Lt: Jie jautėsi kaip tikrieji turistai savo gimtajame mieste. En: They felt like true tourists in their own hometown. Lt: Staiga Aistė pasijuto keistai. En: Suddenly, Aistė started feeling strange. Lt: Jos galva pradėjo suktis, ir ji pajuto silpnumą kojose. En: Her head began to spin, and she felt weak in her legs. Lt: Ji atsisėdo ant akmens ir atsigulė. En: She sat down on a stone and lay back. Lt: Gediminas susirūpino. En: Gediminas became worried. Lt: „Ar tau viskas gerai?“ – paklausė jis, jaudindamasis už savo draugę. En: “Are you okay?” he asked, concerned about his friend. Lt: Aistė sunkiai kvėpavo. En: Aistė was breathing heavily. Lt: „Man, atrodo, kad aš pajutau aukščio ligą,“ – atsakė ji. En: “I think I'm experiencing altitude sickness,” she replied. Lt: „Aš negaliu kvėpuoti tinkamai ir jaučiu galvos svaigimą.“ En: “I can't breathe properly and feel dizzy.” Lt: Gediminas žinojo, kad jis turi kažką daryti. En: Gediminas knew he had to do something. Lt: Jis ramino Aistę ir tarė: „Ateik, Aistė, mes turime eiti žemyn. En: He calmed Aistė and said, “Come on, Aistė, we need to go down. Lt: Ten gausi gryno oro ir jausies geriau.“ En: You'll get some fresh air there and feel better.” Lt: Jis padėjo Aistei atsikelti ir lėtai vedė ją žemyn nuo bokšto. En: He helped Aistė to stand and slowly led her down from the tower. Lt: Kiekvienas žingsnis buvo sudėtingas, bet Gediminas buvo stiprus ir kantrus. En: Every step was challenging, but Gediminas was strong and patient. Lt: Jie pagaliau pasiekė apačią. En: They finally reached the bottom. Lt: Aistė jau jautėsi geriau. En: Aistė already felt better. Lt: Ji giliai įkvėpė gryno oro ir šyptelėjo. En: She took a deep breath of fresh air and smiled. Lt: „Ačiū, Gediminai,“ – pasakė ji su dėkingumu. En: “Thank you, Gediminas,” she said gratefully. Lt: „Tu esi tikras draugas.“ En: “You are a true friend.” Lt: Gediminas nusišypsojo: „Nėra už ką, Aistė. En: Gediminas smiled: “You're welcome, Aistė. Lt: Svarbu, kad tau geriau.“ En: The important thing is that you're feeling better.” Lt: Jie nusprendė pasėdėti ir pailsėti šalia kalno. En: They decided to sit and rest near the hill. Lt: Aistė ir Gediminas žiūrėjo į Gedimino bokštą iš apačios. En: Aistė and Gediminas looked at Gediminas Tower from below. Lt: Jie jautėsi laimingi ir dėkingi už vienas kitą. En: They felt happy and grateful for each other. Lt: Nors diena prasidėjo gražiai, ji baigėsi dar geriau - su tikra draugystės galia. En: Although the day had started beautifully, it ended even better—with the true power of friendship. Lt: Ir taip, saulė leidosi, nešdama su savimi šilumos ir rūpestingumo jausmą gilią draugystę, kuri jungė Aistę ir Gediminą. En: And so, the sun set, carrying with it a sense of warmth and care, deepening the bond of friendship that connected Aistė and Gediminas. Vocabulary Words: - shining: švietė - brightly: ryškiai - gleamed: žvilgėjo - grandeur: didybe - climb: pakilti - enchanted: susižavėjusi - magnificent: nuostabus - impressed: susižavėjo - tourists: turistai - spin: suktis - weak: silpnumą - concerned: susirūpino - experiencing: pajutau - altitude sickness: aukščio ligą - dizzy: galvos svaigimą - properly: tinkamai - calmed: ramino - challenging: sudėtingas - patient: kantrus - grateful: dėkingumu - true friend: tikras draugas - decided: nusprendė - rest: pailsėti - strange: keistai - stone: akmens - fresh air: gryno oro - smiled: nusišypsojo - true power: tikra galia - care: rūpestingumo - connected: jungė
  Ascoltato 14 min. 58 sec.

Are you ready to supercharge your Lithuanian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra di più
Are you ready to supercharge your Lithuanian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Lithuanian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Lithuanian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Trakai Castle, Hill of Crosses, or Curonian Spit? Maybe you want to speak Lithuanian with your grandparents from Vilnius?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic foundation needed to fully immerse yourself in the Lithuanian language, primarily spoken in the beautiful Baltic state of Lithuania. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Lithuanian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Patobulinkite savo klausymo supratimą šiandien su mūsų lietuviškomis pasakomis!
mostra meno
Contatti
Informazioni

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca