Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits

13 giu 2024 · 14 min.
Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 42 sec.

02 · Vocabulary Words

10 min. 13 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unforgettable-day-in-snowdonia-classroom-adventure-awaits/ Story Transcript: Cy: Yr oedd awyr glas a'r haul...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Unforgettable Day in Snowdonia: Classroom Adventure Awaits
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/unforgettable-day-in-snowdonia-classroom-adventure-awaits

Story Transcript:

Cy: Yr oedd awyr glas a'r haul disglair yn cyfarch dosbarth rhif pump ar ddiwrnod eu taith ysgol.
En: The blue sky and the bright sun greeted class number five on the day of their school trip.

Cy: Gareth, Sian, a Rhys oedd y cymeriadau allweddol yn y daith i Barc Cenedlaethol Eryri.
En: Gareth, Sian, and Rhys were the key characters in the trip to Snowdonia National Park.

Cy: Roedd pawb yn gyffrous a oeddent yn ysu i weld rhywogaethau’r ardal hyfryd oedd hwnnw.
En: Everyone was excited and eager to see the species of that beautiful area.

Cy: Ar ôl cyrraedd yn y bws, cerddodd y disgyblion i fyny llwybr serth gyda’i hathro.
En: After arriving by bus, the students walked up a steep path with their teacher.

Cy: “Plant, edrychwch!” meddai'r athro, gan bwyntio at eog yn sefyll yn y ffrwd.
En: “Children, look!” said the teacher, pointing at a salmon standing in the stream.

Cy: Rhys oedd gyda’r binocwlars newydd, a basai’n mwynhau’r golygfeydd yn fawr iawn.
En: Rhys, who had the new binoculars, thoroughly enjoyed the views.

Cy: “Waw! Mae’r dŵr mor glir!” ebodd Rhys.
En: “Wow! The water is so clear!” exclaimed Rhys.

Cy: Aeth y grŵp yn ddyfnach i’r goedwig.
En: The group went deeper into the forest.

Cy: Clywodd Gareth synau rhyfedd.
En: Gareth heard strange sounds.

Cy: “Beth yw hynny?” gofynnodd ef.
En: “What’s that?” he asked.

Cy: Sian yn ychwanegu, “Mae’n debyg i adar!”
En: Sian added, “It sounds like birds!”

Cy: Rhoddodd yr athro’r wybod fod hynny’n dyst o’r barcutiaid coch, adar mawr hardd gyda sgiliau hedfan eithriadol.
En: The teacher informed them that this was evidence of the red kites, large, beautiful birds with exceptional flying skills.

Cy: Yna, dechreuodd Sian wylltio: “Rydw i eisiau gweld llygoden y dŵr!” meddw hi gyda chryn dipyn o bwrpas.
En: Then, Sian started to get excited: “I want to see the water vole!” she said with great determination.

Cy: Esboniodd yr athro fod y crefftwr hynod hwnnw yn cuddio’r rhan fwyaf o’r amser yn ei gartref tanddwr.
En: The teacher explained that this remarkable creature hides most of the time in its underwater home.

Cy: Gwelodd pawb wên hiwbio ar wyneb Sian.
En: Everyone saw a smile spread across Sian’s face.

Cy: Wedi llawer o oriau o archwilio, y grŵp o fechgyn a merched a gafodd seibiant ger llyn hardd.
En: After many hours of exploring, the group of boys and girls took a break by a beautiful lake.

Cy: Fe chwaraeon nhw gemau a fuon nhw’n darganfod mwy o blanhigion a blodau.
En: They played games and discovered more plants and flowers.

Cy: Dangosodd Gareth i’w ffrindiau blodyn pren mesur.
En: Gareth showed his friends a measuring worm flower.

Cy: “Edrychwch, mae’n melyn ac yn ddisglair iawn!” Meddai Gareth gan hoelio llygad ar y rhosyn melyn.
En: “Look, it’s yellow and very bright!” said Gareth, staring at the yellow rose.

Cy: Erbyn y diwedd, roedd tua amser y prynhawn, bws y dosbarth oedd yr olygfa i ddychwelyd adref.
En: By the end of the afternoon, the class bus was ready to take them home.

Cy: Tra’n dringo i mewn, roedd pawb yn siarad a’r atgofion newydd.
En: While climbing aboard, everyone was talking about the new memories.

Cy: “Roeddwn i mor lwcus i weld llygoden y dŵr!” meddai Sian gyda llawenydd mawr.
En: “I was so lucky to see the water vole!” said Sian with great joy.

Cy: Rhys yn ychwanegu, “Yr eog oedd yn trochi â’r dŵr oedd y gorau i mi.”
En: Rhys added, “The dipping salmon in the water was the best for me.”

Cy: Wedi tro pellach, roedd yn glir y dosbarth i gyd wedi dysgu llawer, wedi gweld pethau rhyfeddol, a wedi creu atgofion anhygoel.
En: After a long journey, it was clear that the whole class had learned a lot, seen amazing things, and created incredible memories.

Cy: Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio am byth.
En: This was a day to remember forever.


Vocabulary Words:
 • greeted: cyfarch
 • trip: taith
 • species: rhywogaethau
 • steep: serth
 • pointing: pwyntio
 • stream: ffrwd
 • thoroughly: yn fawr iawn
 • clear: glir
 • strange: rhyfedd
 • evidence: tyst
 • exceptional: eithriadol
 • excited: wylltio
 • determination: pwrpas
 • remarkable: hynod
 • underwater: tanddwr
 • exploring: archwilio
 • lake: llyn
 • measuring worm: pren mesur
 • bright: disglair
 • rose: rhosyn
 • climbing aboard: dringo i mewn
 • memories: atgofion
 • joy: llawenydd
 • dipping: trochi
 • remarkable: rhyfeddol
 • incredible: anhygoel
 • deep: dyfnach
 • forest: goedwig
 • sounds: synau
 • teacher: athro
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca