Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia

17 giu 2024 · 16 min. 13 sec.
Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 42 sec.

02 · Vocabulary Words

12 min. 24 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rediscovering-roots-a-family-adventure-in-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri,...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/rediscovering-roots-a-family-adventure-in-snowdonia

Story Transcript:

Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri, roedd lle o harddwch anghyffredin.
En: Deep within Snowdonia National Park, there was a place of extraordinary beauty.

Cy: Dyma le y ymgasglodd y teulu i ailgydio yn eu gwreiddiau a'u treftadaeth.
En: This was the spot where the family gathered to reconnect with their roots and heritage.

Cy: Gwilym, Rhian, a Dafydd oedd yn y teulu hwn.
En: The family comprised of Gwilym, Rhian, and Dafydd.

Cy: Gwilym oedd y tad.
En: Gwilym was the father.

Cy: Roedd yn ddyn cryf, gyda gwallt a barf wen.
En: He was a strong man with white hair and beard.

Cy: Roedd Rhian, y fam, yn fenyw dyner gyda llais melus.
En: Rhian, the mother, was a gentle woman with a sweet voice.

Cy: Dafydd oedd eu mab.
En: Dafydd was their son.

Cy: Roedd yn chwilfrydig ac wedi gyffroi'n fawr am yr antur.
En: He was curious and very excited about the adventure.

Cy: "Heddiw, awn ni i drac hafan machno," meddai Gwilym.
En: "Today, we are going to the Machno Trail," said Gwilym.

Cy: Roedd yn llwybr a arferai ei deulu cerdded ers cenedlaethau.
En: It was a path that their family had walked for generations.

Cy: "Mae'n le llawn hanes."
En: "It's a place full of history."

Cy: Ar ôl pacio'r backpackiau gyda bwydlen, dŵr, a siacedi, cychwynon nhw.
En: After packing their backpacks with food, water, and jackets, they set off.

Cy: Roedd y llwybr yn ddringnydd a llawn coed.
En: The path was steep and wooded.

Cy: Roedd adar yn canu yn yr aer, a'r goedwig yn llawn bywyd.
En: Birds sang in the air, and the forest was teeming with life.

Cy: Wrth fynd ymlaen, stopiodd Dafydd wrth hen garreg fawr.
En: As they went along, Dafydd stopped by an old large stone.

Cy: "Beth yw hwn?" gofynnodd e gan bwyntio.
En: "What is this?" he asked, pointing.

Cy: Gwnaeth Gwilym a Rhian wên.
En: Gwilym and Rhian smiled.

Cy: "Dyma'r Garreg Cwmwl," atebodd Rhian.
En: "This is the Cloud Stone," Rhian replied.

Cy: "Roedd dy hen-taid arfer chwarae yma pan oedd yn fachgen."
En: "Your great-grandfather used to play here when he was a boy."

Cy: Rhoddodd hyn gryn gyffro i Dafydd wrth iddo feddwl am yr hen straeon ei deulu.
En: This filled Dafydd with great excitement as he thought about his family's old stories.

Cy: Teimlai'n cysylltiad cryf gyda'r lle.
En: He felt a strong connection to the place.

Cy: Cerddasant ymhellach hyd nes iddynt gyrraedd yr afon fechan.
En: They walked further until they reached a small river.

Cy: "Rydyn ni'n agos," meddai Gwilym.
En: "We're close," said Gwilym.

Cy: "Cawn ni egwyl yma."
En: "Let's take a break here."

Cy: Wrth eistedd ger y dŵr, cafodd y teulu sgwrs am eu hanes a'u treftadaeth.
En: Sitting by the water, the family had a conversation about their history and heritage.

Cy: Roedd y sgwrs yn gynnes ac yn bersonol, a chasglodd pob un eu hatgofion gyda'i gilydd.
En: The talk was warm and personal, and each gathered their memories together.

Cy: Ar ôl peth amser, cododd y tymestl.
En: After a while, a storm arose.

Cy: Dechreuodd y gwynt chwythu a dechreuodd glawio'n drwm.
En: The wind began to blow, and it started to rain heavily.

Cy: Roedd rhaid i'r teulu chwilio am gysgod.
En: The family had to seek shelter.

Cy: "Ydyn ni'n iawn?" gofynnodd Dafydd yn bryderus.
En: "Are we alright?" asked Dafydd anxiously.

Cy: "Byddwn ni'n iawn," atebodd Gwilym yn gadarn.
En: "We'll be fine," answered Gwilym firmly.

Cy: Fe nhw wnaeth llwyddo i ddod o hyd i hen ffermdy bychan lle bydden nhw'n saff.
En: They managed to find a small old farmhouse where they would be safe.

Cy: Y tu mewn roedd lloches gwyn a chlyd.
En: Inside, it was a cozy and warm haven after the storm.

Cy: Pan daeth y glaw i ben, cychwynon nhw'n ôl adref gyda chalonau cynnes a llawenydd yn eu hysbryd.
En: When the rain stopped, they started back home with warm hearts and joy in their spirits.

Cy: Roedd y parc wedi dangos iddynt nid yn unig golygfeydd prydferth, ond hefyd y cysylltiad dwfn gyda'u llwyth a'u treftadaeth.
En: The park had shown them not only beautiful sights but also a deep connection with their lineage and heritage.

Cy: "Gwelsom dros ein gwreiddiau heddiw," meddai Gwilym efo balchder yn ei llais wrth gyrraedd car.
En: "We've rediscovered our roots today," said Gwilym with pride in his voice as they reached the car.

Cy: Roedd pawb yn cytuno â chalon hapus.
En: Everyone agreed with happy hearts.

Cy: A dyna sut wnaeth y teulu ailgydio yn eu hanes ac adfywio eu cysylltiad gyda'r dirwedd hardd yn Pharc Cenedlaethol Eryri.
En: And that is how the family reconnected with their history and revitalized their bond with the beautiful landscape in Snowdonia National Park.

Cy: Roedd eu wyliau wedi dod i ben, ond roedd y cysylltiad teuluol wedi cryfhau yn fwy nag erioed.
En: Their holiday had come to an end, but their family connection had strengthened more than ever.


Vocabulary Words:
 • extraordinary: anghyffredin
 • comprise: cynnwys
 • gentle: dyner
 • heritage: treftadaeth
 • adventure: antur
 • generations: cenedlaethau
 • path: llwybr
 • packed: pacio
 • steep: drringnydd
 • wooded: coediog
 • teeming: llawn
 • curious: chwilfrydig
 • cloud: cwmwl
 • conversation: sgwrs
 • personal: personol
 • storm: tymestl
 • anxiously: bryderus
 • firmly: cadarn
 • shelter: cysgod
 • cozy: gwyn
 • haven: cwt o hafan
 • lineage: llwyth
 • revitalized: adfywio
 • bond: cysylltiad
 • reconnect: ailgydio
 • roots: gwreiddiau
 • excited: cyffroi
 • history: hanes
 • memories: atgofion
 • beautiful: prydferth
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca