Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle

12 giu 2024 · 14 min. 47 sec.
Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 44 sec.

02 · Vocabulary Words

11 min. 4 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystical-encounters-in-snowdonia-the-ancient-stone-circle/ Story Transcript: Cy: Roedd hi'n fore heulog yn...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Mystical Encounters in Snowdonia: The Ancient Stone Circle
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mystical-encounters-in-snowdonia-the-ancient-stone-circle

Story Transcript:

Cy: Roedd hi'n fore heulog yn y Parc Cenedlaethol Eryri.
En: It was a sunny morning in Snowdonia National Park.

Cy: Rhoddodd Rhys a Carys eu sachau ar eu cefnau.
En: Rhys and Carys put their bags on their backs.

Cy: Roedd dŵr a bara menyn gyda nhw.
En: They had water and buttered bread with them.

Cy: “Barod?” gofynnodd Rhys.
En: “Ready?” asked Rhys.

Cy: “Ydw, Rhys,” atebodd Carys.
En: “Yes, Rhys,” answered Carys.

Cy: Dechreuon nhw gerdded llwybr serth.
En: They began walking a steep path.

Cy: Roedd eu traed yn symud yn gyson dros y tywod a'r cerrig.
En: Their feet moved steadily over the sand and stones.

Cy: Roedd y mynyddoedd yn uchel a'r golygfeydd yn anhygoel.
En: The mountains were tall and the views were incredible.

Cy: Roedden nhw'n hapus ac yn gyffrous.
En: They were happy and excited.

Cy: "Edrych, Carys!" gwaeddodd Rhys yn sydyn.
En: “Look, Carys!” Rhys suddenly shouted.

Cy: Beth a welodd Rhys?
En: What did Rhys see?

Cy: Roedd cylch cerrig enfawr o’i flaenau.
En: There was a huge stone circle in front of him.

Cy: Hen gylch cerrig oedd yn hen iawn.
En: An ancient stone circle, very old.

Cy: “Ai dyma’r hyn ydallan ni?” gofynnodd Carys.
En: “Is this what we were looking for?” asked Carys.

Cy: “Na. Efallai rhywbeth hudol?” Credai Rhys.
En: “No. Perhaps something magical?” Rhys wondered.

Cy: Aeth Rhys a Carys yn agosach.
En: Rhys and Carys went closer.

Cy: Teimlodd y lle yn bwysig iawn.
En: The place felt very important.

Cy: Roedd yr haul yn disgleirio ar y cerrig.
En: The sun was shining on the stones.

Cy: Roedd popeth tawel.
En: Everything was quiet.

Cy: Dim ond sŵn yr adar oedd.
En: Only the sound of the birds could be heard.

Cy: “Tybed pwy gododd hyn?” gofynnodd Rhys.
En: “I wonder who built this?” asked Rhys.

Cy: “Oedd y bobl yn hudol?” atebodd Carys.
En: “Were the people magical?” replied Carys.

Cy: Dyma Rhys a Carys yn mynd i mewn i'r cylch.
En: Rhys and Carys went inside the circle.

Cy: Roedd y cerrig yn fawr iawn, yn ogystal â thrwm.
En: The stones were very big, as well as heavy.

Cy: Roedd y lle fel oes arall.
En: The place felt like another era.

Cy: Roedd teimlad arbennig yn yr awyr.
En: There was a special feeling in the air.

Cy: Ar y cerrig, roedd marciau rhyfedd.
En: On the stones, there were strange markings.

Cy: Wnaeth Rhys ddarllen:
En: Rhys read:

Cy: "Er ein bod ni yma, ni fyddwn byth yn unig."
En: “Though we are here, we will never be alone.”

Cy: Wrth ddarllen hynny, roedd Rhys a Carys yn teimlo’n uno â'r byd.
En: Upon reading that, Rhys and Carys felt united with the world.

Cy: Roedd cysur ynddo fo.
En: There was comfort in it.

Cy: Roedd y cylch cerrig yn lle syfrdanol.
En: The stone circle was an astonishing place.

Cy: Tawodd y gwynt ar y mynyddoedd a safodd y ddau mewn distawrwydd.
En: The wind quieted on the mountains and the two stood in silence.

Cy: Roedd y golygfeydd yn gwneud iddo nhw deimlo'n fyw, yn un â'r tir a'r cerrig.
En: The views made them feel alive, one with the land and the stones.

Cy: "Rydw i'n hapus ein bod ni wedi dod yma," meddai Carys.
En: “I’m happy we came here,” said Carys.

Cy: "Fi hefyd," cytunodd Rhys gyda gwen.
En: “Me too,” agreed Rhys with a smile.

Cy: Wrth adael y lle, cydiodd Rhys llaw Carys.
En: As they left the place, Rhys held Carys's hand.

Cy: Roedd eu calonnau yn ysgafn ac yn llawn llawenydd.
En: Their hearts were light and full of joy.

Cy: Cerddon nhw’n ôl drwy’r coed i'r llecyn dechreuon nhw, gan gadw cofion arbennig y cylch cerrig gyda nhw.
En: They walked back through the woods to the spot where they had started, keeping the special memories of the stone circle with them.

Cy: A dyna ddiwedd ar eu hantur yn Eryri.
En: And that was the end of their adventure in Snowdonia.

Cy: Roedd eu darganfyddiad wedi gwneud y daith yn fythgofiadwy.
En: Their discovery had made the journey unforgettable.


Vocabulary Words:
 • sunny: heulog
 • buttered: menyn
 • steep: serth
 • steadily: yn gyson
 • stones: cerrig
 • mountains: mynyddoedd
 • huge: enfawr
 • ancient: hen
 • magical: hudol
 • shining: disgleirio
 • built: gododd
 • markings: marciau
 • astonishing: syfrdanol
 • alive: fyw
 • closer: agosach
 • forest: coed
 • comfort: cysur
 • discovery: darganfyddiad
 • unforgettable: bythgofiadwy
 • silence: distawrwydd
 • light: ysgrifennu
 • trail: llwybr
 • magical: hudol
 • remarkable: arbennig
 • sound: sŵn
 • happy: hapus
 • important: bwysig
 • feel: teimlo
 • journey: daith
 • memories: cofion
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca