Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History

15 giu 2024 · 16 min. 54 sec.
Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 43 sec.

02 · Vocabulary Words

13 min. 3 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-snowdonia-a-journey-through-nature-and-history/ Story Transcript: Cy: Roedd y bore'n oer ac...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/exploring-snowdonia-a-journey-through-nature-and-history

Story Transcript:

Cy: Roedd y bore'n oer ac yn niwlog yn Parc Cenedlaethol Eryri.
En: The morning was cold and foggy in the Snowdonia National Park.

Cy: Roedd lleuad felen yn llechu y tu ôl i'r mynyddoedd wrth i'r dydd newydd ddechrau.
En: A yellow moon was hiding behind the mountains as the new day began.

Cy: Ger y llyn, roedd criw o fyfyrwyr wedi casglu ger y bws ysgol.
En: By the lake, a group of students had gathered near the school bus.

Cy: Aled a Carys oedd arweinwyr y grŵp.
En: Aled and Carys were the group leaders.

Cy: Roedd Aled yn frawd hoffus a oedd yn gwybod popeth am y planhigion a'r anifeiliaid lleol.
En: Aled was an amiable brother who knew everything about the local plants and animals.

Cy: Roedd Carys, ar y llaw arall, yn arbenigwraig ar hanes lleol, yn enwedig cynhanes.
En: Carys, on the other hand, was an expert on local history, especially prehistory.

Cy: "Ydy pawb yn barod?
En: "Is everyone ready?"

Cy: " gofynnodd Aled yn llawen, gyda’i ffon dro yn sydyn.
En: asked Aled cheerfully, twirling his walking stick.

Cy: Roedd gwên ar ei wyneb.
En: There was a smile on his face.

Cy: "Ydyn, yn barod iawn!
En: "Yes, very ready!"

Cy: " atebodd y myfyrwyr yn gyffrous.
En: the students answered excitedly.

Cy: Roeddent yn edrych ymlaen i’r diwrnod arbennig yma.
En: They were looking forward to this special day.

Cy: Dechreuodd y grŵp ddilyn y llwybr drwy'r goedwig.
En: The group started to follow the path through the woods.

Cy: Roedd yr aer yn ffres ac yn llawn arogl coed gwlyb.
En: The air was fresh and filled with the scent of wet trees.

Cy: Roedd yr adar yn canu caneuon yn yr awyr.
En: The birds were singing songs in the sky.

Cy: Popeth yn edrych mor fyw ac yn ysblennydd.
En: Everything looked so alive and splendid.

Cy: "Aled, beth yw'r planhigyn yma?
En: "Aled, what is this plant?"

Cy: " gofynnodd un o'r myfyrwyr, yn pwyntio at blanhigyn gwyrdd.
En: one of the students asked, pointing to a green plant.

Cy: "Dyna Lus-y-llwyd," eglurodd Aled gyda gwên.
En: "That is the Common Bilberry," Aled explained with a smile.

Cy: "Mae’n un brin yma ond yn hynod o bwysig i’r ecosystem.
En: "It’s rare here but very important to the ecosystem."

Cy: "Wrth iddyn nhw gerdded ymlaen, daethant i fan lle roedd Carys am siarad.
En: As they walked on, they reached a spot where Carys was to speak.

Cy: Roeddent wedi cyrraedd un o’r safleoedd archaeolegol mwyaf diddorol yn yr ardal.
En: They had arrived at one of the most interesting archaeological sites in the area.

Cy: "Wel, yma rydym ym Mynydd y Cnau," dechreuodd Carys gyda throsfeddwl.
En: "Well, here we are at Mynydd y Cnau," Carys began thoughtfully.

Cy: "Mae’n lle hynafol lle'r oedd pobl yn byw flynyddoedd yn ôl.
En: "It’s an ancient place where people lived years ago.

Cy: Byddai’r aneddau hyn yn darparu cysgod i deuluoedd trwy'r gaeaf caled.
En: These dwellings would provide shelter for families through the harsh winter."

Cy: "Y myfyrwyr yn gwrando'n astud tra roeddent yn eistedd ar ben cerrig mawr.
En: The students listened attentively while sitting on large stones.

Cy: Roedd emosiwn a chwilfrydedd yn eu llygaid.
En: There was emotion and curiosity in their eyes.

Cy: Cyn bo hir, sylweddolodd Aled fod y niwl yn dechrau clirio.
En: Before long, Aled realized that the fog was starting to clear.

Cy: "Dewch, amser i barhau," cyhoeddodd.
En: "Come on, time to continue," he announced.

Cy: "Mae gennym fwy i’w ddysgu.
En: "We have more to learn."

Cy: "Roedd y dydd yn tynnu tua’r diwedd erbyn iddynt gyrraedd cefn y daith.
En: The day was drawing to a close by the time they reached the end of their journey.

Cy: Roedd llawer o’r myfyrwyr wedi blino ond yn hapus.
En: Many of the students were tired but happy.

Cy: Roeddent wedi dysgu llawer drwy gydol y diwrnod.
En: They had learned a lot throughout the day.

Cy: "Diolch am y diwrnod gwych," meddai un o'r myfyrwyr wrth Aled a Carys.
En: "Thank you for the great day," one of the students said to Aled and Carys.

Cy: "Roedd yn anhygoel!
En: "It was amazing!"

Cy: ""Croeso," atebodd Aled.
En: "You're welcome," replied Aled.

Cy: "Mae’r parc hwn yn llawn rhyfeddodau ac yn werth ei archwilio.
En: "This park is full of wonders and worth exploring."

Cy: ""Dyna'r gwir," ychwanegodd Carys.
En: "That's true," added Carys.

Cy: "Mae ein hanes a'n natur werth ei warchod a'i barchu.
En: "Our history and nature are worth preserving and respecting."

Cy: "Cerddodd y grŵp yn ôl i'r bws, yn cael eu gorllwybro gan dawelwch y prynhawn.
En: The group walked back to the bus, guided by the calmness of the afternoon.

Cy: Roedd y disgyblion wedi dod i ddeall a gwerthfawrogi harddwch ac ystyr Parc Cenedlaethol Eryri.
En: The students had come to understand and appreciate the beauty and significance of the Snowdonia National Park.

Cy: Roedd yn ddiwrnod na fyddai neb yn ei anghofio.
En: It was a day that no one would forget.

Cy: A dyna sut orffennodd y diwrnod dysgu arbennig hwnnw, gyda phawb yn cario gyda nhw ddarn o hanes ac ysbryd y lle hardd hwnnw.
En: And that’s how this special day of learning ended, with everyone carrying with them a piece of history and the spirit of that beautiful place.


Vocabulary Words:
 • foggy: niwlog
 • hiding: lechu
 • gathered: casglu
 • amiable: hoffi
 • expert: arbenigwraig
 • prehistory: cynhanes
 • cheerfully: yn llawen
 • twirling: troelli
 • splendid: ysblennydd
 • Common Bilberry: Lus-y-llwyd
 • ecosystem: ecosystem
 • archaeological: archaeolegol
 • dwellings: aneddau
 • harsh: caled
 • stones: cerrig
 • curiosity: chwilfrydedd
 • realized: sylweddolodd
 • cleared: clirio
 • journey: daith
 • appreciate: gwerthfawrogi
 • learned: dysgu
 • worth: werth
 • exploring: archwilio
 • preserving: gwarchod
 • significance: ystyr
 • understand: deall
 • beauty: harddwch
 • calmness: tawelwch
 • guided: gorllwybro
 • spirit: ysbryd
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca