A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises

18 giu 2024 · 17 min. 7 sec.
A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 44 sec.

02 · Vocabulary Words

13 min. 1 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-picnic-predicament-the-great-snowdonia-snack-surprises/ Story Transcript: Cy: O dan awyr las a...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-picnic-predicament-the-great-snowdonia-snack-surprises

Story Transcript:

Cy: O dan awyr las a haul cynnes, cychwynnodd Carys, Geraint, a Rhys eu hantur.
En: On a day of blue skies and warm sunshine, Carys, Geraint, and Rhys began their adventure.

Cy: Penderfynon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri.
En: They decided to visit Snowdonia National Park.

Cy: Roedd y bore'n berffaith ar gyfer cerdded, a direidi ar y mynyddoedd.
En: The morning was perfect for walking and frolicking on the mountains.

Cy: "Mae popeth gennym ni?" gofynnodd Geraint.
En: "Do we have everything?" Geraint asked.

Cy: "Ydw, rwy’n meddwl hynny," atebodd Carys gyda gwên.
En: "Yes, I think so," answered Carys with a smile.

Cy: Wrth iddynt ddringo’r llwybr byrlymus, roedd pawb yn hapus.
En: As they climbed the winding path, everyone was happy.

Cy: Roedd yr olygfa’n wych, ac roeddent yn siarad a chwerthin yn uchel.
En: The view was magnificent, and they talked and laughed loudly.

Cy: Ar ddiwedd eu taith i gopa’r mynydd, eisteddon nhw i lawr ar y glaswellt caled.
En: At the end of their hike to the mountain's peak, they sat down on the hard grass.

Cy: "Mae’n amser am bicnic!" cyhoeddodd Rhys.
En: "It's time for a picnic!" announced Rhys.

Cy: Dechreuodd Carys chwilota yn ei bag.
En: Carys started rummaging through her bag.

Cy: Stopiodd am eiliad ac yna gwelwyd edrych arswyd ar ei hwyneb.
En: She stopped for a moment, and then a look of horror appeared on her face.

Cy: "O na!" dywedodd gyda chroesair.
En: "Oh no!" she said with a frown.

Cy: "Beth sy’n bod?" gofynnodd Geraint, yn bryderus.
En: "What's wrong?" asked Geraint, worried.

Cy: "Roeddwn i’n meddwl bod gen i fyrbrydau, ond... ond... rwy’n unig wedi pacio teganau a gwleddoedd y gath!"
En: "I thought I had snacks, but... but... I've only packed toys and cat treats!"

Cy: Roedd pawb yn rhedeg i’w weld, eithr Rhys a Geraint yn ysgwyd eu pennau, chwerthin.
En: Everyone rushed to see, except Rhys and Geraint who shook their heads, laughing.

Cy: "O, Carys!" ddywedodd Rhys, yn chwerthin o dan ei fygyth.
En: "Oh, Carys!" said Rhys, laughing under his breath.

Cy: "Beth allwn ni wneud nawr?" meddai Geraint.
En: "What can we do now?" said Geraint.

Cy: Edrychodd Carys o amgylch.
En: Carys looked around.

Cy: Yna gwelodd ddafad yn pori gerllaw.
En: Then she saw a sheep grazing nearby.

Cy: "Gawn ni roi cynnig ar fasnachu?" awgrymodd hi.
En: "Shall we try bartering?" she suggested.

Cy: Â phrawf, cerddodd hi at y ddafad ac agorodd y bag bwyd cath.
En: With a trial, she walked to the sheep and opened the bag of cat food.

Cy: "Helo, ddafad. Hoffet ti rhai o’r rhain am dy laswellt?" gofynnodd Carys.
En: "Hello, sheep. Would you like some of these for your grass?" Carys asked.

Cy: Rhoddodd y ddafad dipyn o syn na thwrw dim, dal yn bwyta ei glaswellt.
En: The sheep gave a bit of a puzzled look but didn't make a sound, still eating its grass.

Cy: Gofynnodd Carys eto, ond yr un ymateb.
En: Carys asked again, but got the same response.

Cy: Gwelodd Rhys a Geraint y sefyllfa a throdd y sylw i lawr gyda chwerthin cynnes.
En: Rhys and Geraint saw the situation and turned their attention down with warm laughter.

Cy: O’r diwedd, penderfynodd mab Geraint, sef Rhys, dorri tipyn o hances a’i roi ar dy laswellt.
En: In the end, Geraint's son, Rhys, decided to tear a bit of handkerchief and place it on the grass.

Cy: "Dyma ni, Carys. Picnig gostyngedig. Nid yw o fel cacenni, ond mae’n well na dim."
En: "Here we go, Carys. A humble picnic. It's not like cakes, but it's better than nothing."

Cy: Eisteddon nhw’n llonydd ar y copa, gan fwyta eu pryd diffygiol, ac edrych ar fynyddoedd gwych Eryri.
En: They sat quietly on the peak, eating their meager meal, and looked at the magnificent Snowdonia mountains.

Cy: Roedd yr awyrgylch tawel a gwenu gyda ffrindiau a barodd eu hantur i fod yn un di-amser.
En: The peaceful atmosphere and smiling with friends made their adventure timeless.

Cy: Er iddyn nhw waged agor teganau cath a gogo papur, ydi hi am gofio’r wers bwysig honno.
En: Even as they opened cat toys and paper packets, they are sure to remember this important lesson.

Cy: Meithrin anturiaethau gyda chelfi profiad yw’r prif lythyr yn setlo i gaffi.
En: Creating adventures with experienced gear is the main note to settling in a cafe.

Cy: Roedd fory, felly, yn haul ychwanegol ar eu bywyd; dyma 'stasydd llawen y munud.'
En: The future, therefore, was another day of sunshine on their lives; the 'joyful stasis of the moment.'

Cy: A phan ddaeth hi’n amser i fynd, dywedodd Geraint, “Wel, un peth yn siwr, Carys. Nad fyddi di byth yn anghofio bwyd ar gyfer y gath!”
En: And when it was time to go, Geraint said, "Well, one thing's for sure, Carys. You'll never forget food for the cat again!"

Cy: Chwerthin i gyd oedd y tri wrth gadw mwynhau’r golygfeydd anhygoel.
En: All three laughed while continuing to enjoy the incredible views.

Cy: Diwedd hapus ar daith anfarwol i Eryri.
En: A happy ending to an immortal journey to Snowdonia.


Vocabulary Words:
 • adventure: antur
 • frolicking: direidi
 • magnificent: wych
 • winding: byrlymus
 • peak: copa
 • hard grass: glaswellt caled
 • rummaging: chwilota
 • horror: arswyd
 • frown: croesair
 • bartering: masnachu
 • puzzled look: syn
 • warm laughter: chwerthin cynnes
 • meager meal: pryd diffygiol
 • peaceful atmosphere: awyrgylch tawel
 • important lesson: wers bwysig
 • experienced gear: celfi profiad
 • joyful stasis: stasydd llawen
 • immortal journey: taith anfarwol
 • bags of cat food: bag bwyd cath
 • mountainous: mynyddig
 • sheep: ddafad
 • graze: pori
 • snacks: byrbrydau
 • toys: teganau
 • cat treats: gwleddoedd y gath
 • handkerchief: hances
 • laugh under his breath: chwerthin o dan ei fygyth
 • scenery: golygfeydd
 • she whispered: sibrydiodd hi
 • she packed: pecynodd hi
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca