A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup

20 giu 2024 · 17 min. 16 sec.
A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 44 sec.

02 · Vocabulary Words

13 min. 33 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-market-journey-crafting-the-perfect-traditional-welsh-soup/ Story Transcript: Cy: Yn y farchnad yng...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-market-journey-crafting-the-perfect-traditional-welsh-soup

Story Transcript:

Cy: Yn y farchnad yng Nghaerdydd, roedd pobl yn brysur yn cerdded rhwng y stondinau lliwgar.
En: In the market in Cardiff, people were busily walking between the colorful stalls.

Cy: Roedd yr awyr yn llawn blasau a synau.
En: The air was full of flavors and sounds.

Cy: Roedd Gareth, Nia a Rhydian yn sefyll gydag esgidiau trwm, yn edrych o amgylch gyda llygaid eang.
En: Gareth, Nia, and Rhydian stood with heavy shoes, looking around with wide eyes.

Cy: Roeddent yn chwilio am gynhwysion perffaith i wneud cawl traddodiadol o Gymru ar gyfer cyfarfod teuluol mawr.
En: They were searching for the perfect ingredients to make a traditional Welsh soup for a big family gathering.

Cy: "Ble rydym ni'n dechrau?
En: "Where do we start?"

Cy: " gofynnodd Rhydian yn gyffrous.
En: asked Rhydian excitedly.

Cy: "Gyda'r cig," atebodd Gareth yn sicr.
En: "With the meat," Gareth answered confidently.

Cy: "A bod dyngediad i gaws fel ein tad-cu.
En: "And a destiny for cheese like our granddad."

Cy: "Edrychodd Nia ar ei lyfr nodiadau.
En: Nia looked at her notebook.

Cy: "Mae angen cig oen arnom.
En: "We need lamb.

Cy: Mae'r rysáit yn dweud hynny yn glir.
En: The recipe clearly says so."

Cy: "Aethant i stondin y cigydd.
En: They went to the butcher's stall.

Cy: Roedd cigyddên wên yn wên enfawr wrth iddynt gyrraedd.
En: The butcher had a huge smile as they arrived.

Cy: "Beth allaf helpu gyda chi heddiw?
En: "How can I help you today?"

Cy: " gofynnodd yn groyw.
En: he asked cheerfully.

Cy: "Mae angen arnom gig oen ar gyfer cawl," dywedodd Gareth.
En: "We need lamb for soup," said Gareth.

Cy: "Dim problem," atebodd y cigydd.
En: "No problem," the butcher replied.

Cy: "Mae gennyf hynod o gig ffres.
En: "I have exceptionally fresh meat.

Cy: Bydd yn berffaith ar gyfer eich cawl.
En: It will be perfect for your soup."

Cy: "Yn drisiau, symudodd y tri ffrind wrth eu bodd i'r stondin nesaf.
En: Happily, the three friends moved on to the next stall.

Cy: Roedd yna stondin lysiau llawn o wahanol liwiau.
En: There was a vegetable stall full of different colors.

Cy: "Beth arall sydd ar y rhestr?
En: "What else is on the list?"

Cy: " gofynnodd Rhydian.
En: Rhydian asked.

Cy: "Moron, cennin, winwnsyn," meddalodd Nia wrth edrych ar ei lyfr nodiadau.
En: "Carrots, leeks, onions," Nia murmured while looking at her notebook.

Cy: "Arhoswch!
En: "Wait!"

Cy: " gwaeddodd Gareth.
En: shouted Gareth.

Cy: "Anghofiais am y tatws!
En: "I forgot about the potatoes!"

Cy: "Ar ôl prynu'r tatws, aethant ymlaen i'r stondinau llaeth i gael caws.
En: After buying the potatoes, they proceeded to the dairy stalls to get cheese.

Cy: Nia gwelodd gaws Cymreig blasus a synnwyd iddi grybwyll teitl yr enw.
En: Nia saw delicious Welsh cheese and excitedly mentioned its name.

Cy: "Dyma hyfryd," meddai.
En: "This is lovely," she said.

Cy: "Bydd yn ychwanegu blas unigryw i'r cawl.
En: "It will add a unique flavor to the soup."

Cy: "Yn olaf, fe aethant at stondin berlysiau.
En: Finally, they went to the herb stall.

Cy: "Nid yw cawl heb berlysiau ffres," dywedodd Rhydian yn falch.
En: "Soup isn't soup without fresh herbs," Rhydian said proudly.

Cy: Gyda'u bagiau yn llawn o gigoedd a llysiau, a'u calonnau'n llawn cyffro, roeddent yn barod i ddychwelyd adref.
En: With their bags full of meats and vegetables, and their hearts full of excitement, they were ready to return home.

Cy: Roeddent yn meddwl am y ymgynnull teuluol mawr a pha mor arbennig fyddai'r pryd heb gymorth y farchnad!
En: They thought about the big family gathering and how special the meal would be with the help of the market!

Cy: Dydd cyfarfod y teulu cyrhaeddodd.
En: The day of the family meeting arrived.

Cy: Gweithio'n galed, coginiodd y tri gyda'i gilydd yn y gegin.
En: Working hard, the three cooked together in the kitchen.

Cy: Llenwyd yr ystafell gyda'r aroglau a thaeniodd gwên ar wynebau pob un ohonynt wrth i'r stiw gynhesu ar yr hob.
En: The room filled with aromas and smiles spread across their faces as the stew simmered on the hob.

Cy: Ar ôl diwrnod o chwilio a choginio, cyrhaeddodd y foment – agorodd rhieni, neiniau, teidiau, brodyr a chwiorydd y drws i ddod i mewn.
En: After a day of searching and cooking, the moment arrived – parents, grandparents, brothers, and sisters opened the door to come in.

Cy: Roeddent i gyd yn barod i flasu'r cawl traddodiadol Cymreig.
En: They were all ready to taste the traditional Welsh soup.

Cy: "Da iawn," meddai tad Gareth wrth flasu'r bwyd.
En: "Well done," said Gareth's father as he tasted the food.

Cy: "Mae'n blasu fel cawl ein tad-cu.
En: "It tastes like our granddad's soup."

Cy: "Roedd y tri ffrind yn edrych ar ei gilydd a chwerthin.
En: The three friends looked at each other and laughed.

Cy: Roedd y chwilio ar draws y farchnad yng Nghaerdydd wedi talu ei ffordd yn llawn, gan ddod â'u teulu ynghyd mewn pryd gwych a chynhesol.
En: The search across the Cardiff market had paid off fully, bringing their family together in a wonderful, warm meal.

Cy: Roedd y pryd yn llwyddiant llwyr, ac fe wnaethant wybod bod gwaith tîm, cariad a'r cynhwysion perffaith yn gwneud unrhyw bryd yn gyfan.
En: The meal was a complete success, and they realized that teamwork, love, and the perfect ingredients make any meal whole.


Vocabulary Words:
 • market: farchnad
 • gathering: cyfarfod
 • butcher: cigydd
 • cheerfully: groyw
 • exceptionally: hynod
 • stall: stondin
 • herbs: berlysiau
 • ingredients: cynhwysion
 • recipe: rysáit
 • lamb: cig oen
 • carrots: moron
 • leeks: cennin
 • onions: winwnsyn
 • potatoes: tatws
 • dairy: llaeth
 • flavor: blas
 • aromas: aroglau
 • proudly: yn falch
 • excitedly: yn gyffrous
 • unique: unigryw
 • hob: hob
 • notebook: lyfr nodiadau
 • smile: gwên
 • simmered: cynhesu
 • meal: pryd
 • success: llwyddiant
 • heart: calon
 • flesh: cig
 • sounds: synau
 • confidently: yn sicr
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca