A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness

21 giu 2024 · 16 min. 53 sec.
A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 41 sec.

02 · Vocabulary Words

13 min. 3 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-in-snowdonia-friendship-and-adventure-in-the-wilderness/ Story Transcript: Cy: Roedd hi'n ddiwrnod...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-day-in-snowdonia-friendship-and-adventure-in-the-wilderness

Story Transcript:

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf yn Eryri.
En: It was a fine day in Snowdonia.

Cy: Daeth Aneira, Dylan a Carys yno i gerdded yn y parciau gwyrddlas.
En: Aneira, Dylan, and Carys had come there to walk in the green parks.

Cy: Roedd y tri ffrind yn edrych ymlaen at y diwrnod hir o anturiaethau a golygfeydd godidog.
En: The three friends looked forward to a long day of adventures and stunning views.

Cy: Roedd y tywydd yn berffaith ac roedd yr awyr gwyn las.
En: The weather was perfect and the sky was white and blue.

Cy: “Gawn ni fynd fyny wedyn lawr yr allt sydd yna,” meddai Dylan yn llawn brwdfrydedd.
En: “Can we go up and then down that hill?” Dylan said enthusiastically.

Cy: “Bydd yn wych,” atebodd Aneira.
En: “It will be great,” replied Aneira.

Cy: Cerddon nhw ymlaen yn gofalus, heibio i afonydd bywiog a choed tal.
En: They walked carefully, passing lively rivers and tall trees.

Cy: Roedd gwên ar wyneb Carys wrth weld yr holl natur o'i chwmpas.
En: A smile appeared on Carys' face as she saw all the nature around her.

Cy: Yn sydyn, daeth Aneira i stop.
En: Suddenly, Aneira came to a stop.

Cy: “Awh!” gwaeddodd hi wrth ddisgyn i'r llawr.
En: “Ouch!” she cried out as she fell to the ground.

Cy: Roedd trwyn ei throed yn boenus iawn.
En: Her ankle was in a lot of pain.

Cy: “Beth ddigwyddodd?” gofynnodd Dylan yn bryderus.
En: “What happened?” Dylan asked worriedly.

Cy: “Tair dro chi mi wnes i droedio ar garreg lachar a throi fy migwrn,” atebodd Aneira yn brifo.
En: “I think I stepped on a loose rock and twisted my ankle,” Aneira answered, hurting.

Cy: Ei hwyneb yn wyn gan y boen.
En: Her face was white with pain.

Cy: “Www, mae hynny'n edrych yn dost,” meddai Carys yn dosturiol.
En: “Wow, that looks painful,” Carys said sympathetically.

Cy: “Beth gallwn ni neud?”
En: “What can we do?”

Cy: “Rhaid i ni ei helpu hi i gael gorffwys,” awaedodd Dylan yn sicr.
En: “We need to help her rest,” declared Dylan firmly.

Cy: Codon nhw Aneira'n ofalus a chariwyd hi i lawr yr allt.
En: They carefully picked Aneira up and carried her down the hill.

Cy: Roedd y llwybr yn anodd, ond doedd dim modd ildio.
En: The path was difficult, but there was no way to give up.

Cy: Roedd rhaid iddynt ddod o hyd i rywle iddi eistedd ac ymlacio.
En: They had to find somewhere for her to sit and relax.

Cy: Wedi cerdded yn araf am beth awr, daethon nhw i gynefin bach gyda choed tal a llwyni tyfniog.
En: After walking slowly for a while, they found a small clearing with tall trees and thick bushes.

Cy: “Eistedd yma,” meddai Dylan wrth Aneira.
En: “Sit here,” Dylan said to Aneira.

Cy: “Diolch,” atebodd hi yn ddiolchgar.
En: “Thanks,” she replied gratefully.

Cy: Roedd y boen dal yno, ond roedd gorffwys wedi lleddfu rhywfaint ohoni.
En: The pain was still there, but resting had alleviated some of it.

Cy: “Fe ddylen ni gael rhywbeth i osod ar eich migwrn,” awgrymodd Carys.
En: “We should get something to put on your ankle,” suggested Carys.

Cy: Aeth hi a Dylan i chwilio am ddŵr oer yn yr afon gyfagos.
En: She and Dylan went to look for cold water in the nearby river.

Cy: Wedi iddynt lenwi eu potel, dychwelsant at Aneira.
En: After filling their bottle, they returned to Aneira.

Cy: “Dyma, rhowch hwn ar eich migwrn,” meddai Carys yn garedig.
En: “Here, put this on your ankle,” Carys said kindly.

Cy: “Diolch i chi,” meddyliodd Aneira wrth iddi osod y potel dŵr oer ar ei chlwyf.
En: “Thank you,” Aneira said as she placed the cold water bottle on her injury.

Cy: Roedd hi'n dechrau teimlo'n well.
En: She began to feel better.

Cy: Penderfynodd y tri eistedd yno am ychydig cyn symud ymlaen.
En: The three decided to sit there for a while before moving on.

Cy: Wrth iddynt eistedd, cynhaliwyd sgyrsiau byr yn dechau a gorffen.
En: As they sat, brief conversations began and ended.

Cy: Ar ol i Aneira deimlo'n gryfach, codon nhw a dechrau'r siwrna yn ôl i'r car.
En: Once Aneira felt stronger, they got up and started the journey back to the car.

Cy: Y tro hwn, roedd Carys a Dylan yn cerdded yn arafach i sicrhau nad oedd Aneira'n cael mwy o anafion.
En: This time, Carys and Dylan walked more slowly to ensure that Aneira didn’t get more injured.

Cy: Wedi iddynt gyrraedd eu car, roedd y tri yn blino, ond roeddent yn falch bod Aneira'n ddiogel.
En: When they reached their car, the three were tired, but they were glad that Aneira was safe.

Cy: “Rydyn ni i gyd yn dîm gwych,” meddai Dylan yn hapus.
En: “We all make a great team,” Dylan said happily.

Cy: “O'n i ddim yn medru gwneud hebddoch chi,” atebodd Aneira gan wên fawr.
En: “I couldn’t have done it without you,” Aneira replied with a big smile.

Cy: Roeddem yr oll yn gwybod bod ffrindiau'n barod i gefnogi'i gilydd trwy bethau anodd fel y digwyddiad heddiw.
En: They all knew that friends are ready to support each other through difficult times like today.

Cy: A dyna fe, daeth y diwrnod i ben gyda'r tri yn teimlo'n hapus fod nhw wedi goresgyn yr her ac wedi dal i fod yn ffrindiau agos iawn.
En: And with that, the day came to an end with the three feeling happy that they had overcome the challenge and remained very close friends.


Vocabulary Words:
 • adventures: anturiaethau
 • stunning: godolig
 • enthusiastically: llawn brwdfrydedd
 • pain: boen
 • twisted: troi
 • alleviated: lleddfu
 • firmly: yn sicr
 • smile: gwên
 • loose: lachar
 • ankle: migwrn
 • sympathetically: dosturiol
 • declared: awaedodd
 • clearing: cynefin
 • gratefully: yn ddiolchgar
 • placed: gosod
 • brief: byr
 • conversations: sgyrsiau
 • happened: ddigwyddodd
 • nearby: cyfagos
 • ensure: sicrhau
 • overcome: goresgyn
 • remained: wedi dal
 • friends: ffrindiau
 • carried: cariwyd
 • laughed: chwerthin
 • excited: cyffrous
 • rivers: afonydd
 • bushes: llwyni
 • kindly: yn garedig
 • injury: clwyf
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca