Copertina del podcast

Breslev Tsfat Niggunim - Rosh Hashana

 • 02 - סליחות ערב ר_ה - זכור ברית

  19 MAR 2024 · הקלטת נוסח הסליחות בערב ראש השנה - זכור ברית, כפי נוסח התפילה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הנוסח עובר בקפידה מדור לדור עד ימינו אנו בין חסידי ברסלב. המזמר הוא רבי נתן אפרים קעניג שליט'''א (כיום רב קהילת ברסלב צפת), שקיבל מאביו רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק''ל כפי שקיבל מרבו רבי אברהם שטערנהארץ זצוק''ל נין רבי נתן מברסלב. רבי אברהם שטערנהארץ התייתם בגיל צעיר וגר בבית סבו הרב מטשעהרין שהיה מעתיק השמועה בדור שלאחר פטירת רבי נתן מברסלב (תלמידו המובהק של רבי נחמן). הרב שטערנהארץ שימש כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים במשך כחמישים שנה (1982-1782?) בבית הכנסת "הקלויז" של חסידי ברסלב באומן, לאחר שנתמנה בגיל צעיר ע"י סבו הרב מטשעהרין ורבי אברהם דב נכדו של רבי נחמן. לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך לשמש כשליח ציבור במנין התפילה של חסידי ברסלב (שהתקיים בדרך כלל בציון הרשב"י במירון), ואף הסמיך את הדור הבא של חזני ברסלב כפי המסורת שקיבל מרבותיו.
  Ascoltato 15 min. 46 sec.
 • 03 - מעריב ליל ר_ה

  19 MAR 2024 · הקלטת נוסח תפילת מעריב בליל ראש השנה, כפי נוסח התפילה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הנוסח עובר בקפידה מדור לדור עד ימינו אנו בין חסידי ברסלב. המזמר הוא רבי נתן אפרים קעניג שליט'''א (כיום רב קהילת ברסלב צפת), שקיבל מאביו רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק''ל כפי שקיבל מרבו רבי אברהם שטערנהארץ זצוק''ל נין רבי נתן מברסלב. רבי אברהם שטערנהארץ התייתם בגיל צעיר וגר בבית סבו הרב מטשעהרין שהיה מעתיק השמועה בדור שלאחר פטירת רבי נתן מברסלב (תלמידו המובהק של רבי נחמן). הרב שטערנהארץ שימש כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים במשך כחמישים שנה (1982-1782?) בבית הכנסת "הקלויז" של חסידי ברסלב באומן, לאחר שנתמנה בגיל צעיר ע"י סבו הרב מטשעהרין ורבי אברהם דב נכדו של רבי נחמן. לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך לשמש כשליח ציבור במנין התפילה של חסידי ברסלב (שהתקיים בדרך כלל בציון הרשב"י במירון), ואף הסמיך את הדור הבא של חזני ברסלב כפי המסורת שקיבל מרבותיו.
  Ascoltato 14 min. 34 sec.
 • 04 - מוסף ר_ה עד אחרי מלכויות

  19 MAR 2024 · הקלטת נוסח חלק ראשון של תפילת המוסף ביום הראשון של ראש השנה - סדר מלכויות, כפי נוסח התפילה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הנוסח עובר בקפידה מדור לדור עד ימינו אנו בין חסידי ברסלב. המזמר הוא רבי נתן אפרים קעניג שליט'''א (כיום רב קהילת ברסלב צפת), שקיבל מאביו רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק''ל כפי שקיבל מרבו רבי אברהם שטערנהארץ זצוק''ל נין רבי נתן מברסלב. רבי אברהם שטערנהארץ התייתם בגיל צעיר וגר בבית סבו הרב מטשעהרין שהיה מעתיק השמועה בדור שלאחר פטירת רבי נתן מברסלב (תלמידו המובהק של רבי נחמן). הרב שטערנהארץ שימש כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים במשך כחמישים שנה (1982-1782?) בבית הכנסת "הקלויז" של חסידי ברסלב באומן, לאחר שנתמנה בגיל צעיר ע"י סבו הרב מטשעהרין ורבי אברהם דב נכדו של רבי נחמן. לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך לשמש כשליח ציבור במנין התפילה של חסידי ברסלב (שהתקיים בדרך כלל בציון הרשב"י במירון), ואף הסמיך את הדור הבא של חזני ברסלב כפי המסורת שקיבל מרבותיו.
  Ascoltato 1 h 30 min. 21 sec.
 • 05 - מוסף ר_ה - זכרונות

  19 MAR 2024 · הקלטת נוסח חלק השני של תפילת המוסף ביום הראשון של ראש השנה - סדר זכרונות, כפי נוסח התפילה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הנוסח עובר בקפידה מדור לדור עד ימינו אנו בין חסידי ברסלב. המזמר הוא רבי נתן אפרים קעניג שליט'''א (כיום רב קהילת ברסלב צפת), שקיבל מאביו רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק''ל כפי שקיבל מרבו רבי אברהם שטערנהארץ זצוק''ל נין רבי נתן מברסלב. רבי אברהם שטערנהארץ התייתם בגיל צעיר וגר בבית סבו הרב מטשעהרין שהיה מעתיק השמועה בדור שלאחר פטירת רבי נתן מברסלב (תלמידו המובהק של רבי נחמן). הרב שטערנהארץ שימש כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים במשך כחמישים שנה (1982-1782?) בבית הכנסת "הקלויז" של חסידי ברסלב באומן, לאחר שנתמנה בגיל צעיר ע"י סבו הרב מטשעהרין ורבי אברהם דב נכדו של רבי נחמן. לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך לשמש כשליח ציבור במנין התפילה של חסידי ברסלב (שהתקיים בדרך כלל בציון הרשב"י במירון), ואף הסמיך את הדור הבא של חזני ברסלב כפי המסורת שקיבל מרבותיו.
  Ascoltato 9 min. 58 sec.
 • 06 - מוסף ר_ה - שופרות

  19 MAR 2024 · הקלטת נוסח חלק השני של תפילת המוסף ביום הראשון של ראש השנה - סדר זכרונות,  כפי נוסח התפילה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הנוסח עובר בקפידה מדור לדור עד ימינו אנו בין חסידי ברסלב. המזמר הוא רבי נתן אפרים קעניג שליט'''א (כיום רב קהילת ברסלב צפת), שקיבל מאביו רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק''ל כפי שקיבל מרבו רבי אברהם שטערנהארץ זצוק''ל נין רבי נתן מברסלב. רבי אברהם שטערנהארץ התייתם בגיל צעיר וגר בבית סבו הרב מטשעהרין שהיה מעתיק השמועה בדור שלאחר פטירת רבי נתן מברסלב (תלמידו המובהק של רבי נחמן). הרב שטערנהארץ שימש כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים במשך כחמישים שנה (1982-1782?) בבית הכנסת "הקלויז" של חסידי ברסלב באומן, לאחר שנתמנה בגיל צעיר ע"י סבו הרב מטשעהרין ורבי אברהם דב נכדו של רבי נחמן. לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך לשמש כשליח ציבור במנין התפילה של חסידי ברסלב (שהתקיים בדרך כלל בציון הרשב"י במירון), ואף הסמיך את הדור הבא של חזני ברסלב כפי המסורת שקיבל מרבותיו.
  Ascoltato 21 min. 7 sec.
Informazioni
Autore Nachal Novea Breslev Tsfat
Categorie Giudaismo
Sito -
Email -

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca